Logotip web stranice kalnik.hr

Odluka o započinjanju postupka OSPUO za Strateški razvojni program Općine Kalnik 2018. – 2027.

Općina Kalnik na temelju Mišljenja Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, KLASA: 351-03/19-01/45, URBROJ: 2137/1-05/05-19-2 od 17. lipnja 2019. za Strateški razvojni program Općine Kalnik za razdoblje 2018. – 2027. godine, započinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obaviti će se prema Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti prirode i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije.

Više informacija dostupno je u Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški razvojni program Općine Kalnik za razdoblje 2018. – 2027. godine.

Skip to content