Logotip web stranice kalnik.hr

Sjednice vijeća

18. sjednica (elektronska) – 22.04.2024.

Poziv 18
Zapisnik 18. sjednica

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik – rekonstrukcija NC02

17. sjednica – 18.12.2023.

Poziv 17
Zapisnik 17. sjednica

1. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2024g
2. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2024g
3. Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2024g
4. Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2024g
5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2024g
6. Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2024g
7. Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2024g
8. Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2024g
9. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2024g
10. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a za 2024g
11. Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2024g
12. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024g
13. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u 2024g
14. Program korištenja sredstava od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u 2024g
15. Proračun Općine Kalnik za 2024g
16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2024g
17. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovno fin pol stranaka i nez vijećnika za 2024g
18. Odluka o koeficijentima za obračun plaće radnika u DV Kalnički jaglac
19. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija Nevidljivi Kalnik- Projekt obnove uređenja Starog grada Veliki Kalnik

16. sjednica (elektronska) – 7.12.2023.

Poziv 16 sjednica
Zapisnik 16. sjednica vijeća

ODLUKA o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt opremanja Dom Kamešnica

15. sjednica  -12.10.2023.

Poziv-15. sjednica-Općinskog-vijeća-Općine-Kalnik

Zapisnik 15. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik

14. sjednica – 19.09.2023.

Poziv 14. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik 14. sjednica vijeća

Odluka o pripadnosti LAG-u

13. sjednica  – 03.07.2023.

Poziv

Zapisnik 13. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa nastavka 13. sjednice Općinskog vijeća

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak-o-usvajanju-Izvješća-o-izvršenju-Programa-prostornog uređenja na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2022. godini

Zaključak-o-usvajanju-Izvješća-o-izvršenju-Programa-o-namjenskom-korištenju-sredstava-naknade-iz-postupka-ozakonjenja-nezakonito-izgrađenih-zgrada-na-području

Zaključak-o-usvajanju-Izvješća-o-izvršenju-Programa-o-korištenja sredstava šumskog doprinosa

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program o izmjenama i dopuni Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2023. godini

Odluka-o-raspodjeli-rezultata-poslovanja-u-2022

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

12. sjednica – 28.04.2023.

Poziv 12. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik 12. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.

Odluka o davanju suglasnosti na Statut DV Kalnički jaglac

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Kalnički jaglac

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje rudina za 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi PGO Kalnik za 2022.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2022.

 

11. sjednica – 28.12.2022.

Poziv – 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Zapisnik 11. sjednica vijeća

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2023. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program javnih potreba za obavljanje Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2023. godinu

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kalnik u 2023. godini

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kalnik u 2023. godini

Proračun Općine Kalnik za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2023. godinu godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2023. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2022. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2023. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2023. godinu

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2023. godinu

Izmjene Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Izmjene Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2022. godini

Izmjene Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini

Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2022. godini

Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2022. godini

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

10. sjednica – 29.11.2022.

Poziv 10. sjednica vijeća

Zapisnik 10. sjednica vijeća

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program o izmjenama Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Kalnik i Plana zaštite od požara Općine Kalnik

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik, u naselju Kalnik, Uređenje kuhinje u građevini Dom hrvatskih branitelja Kalnik

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti

 

9. sjednica  – 02.11.2022.

Poziv – 9. sjednica

Zapisnik 9. sjednica vijeća

Zaključak o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju projekta Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o. Križevci

8. sjednica – 24.08.2022.

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Zapisnik

Odluka-o-socijalnoj-skrbi-na-podrucju-Opcine-Kalnik

Odluka-o-usvajanju-Izvjesca-o-provedbi-plana-upravljanja-imovinom-u-vlasnistvu-Opcine-Kalnik-za-2021.-godinu

Odluka-o-zakupu-i kupoprodaji-poslovnog prostora

7. sjednica  – 26.05.2022.

Poziv

Dopune Dnevnog reda

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2021. godini

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2024. godine za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2021. godinu

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kalnik u 2021. godini

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Kalnik

Program o Izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu – A. Račun prihoda i rashoda

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu- opći dio

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu – posebni dio

Odluka o načinu utvrđivanja osnovne plaće radnika u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

Odluka o uvjetima i načinu korištenja društvenih domova na području Općine Kalnik

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeće Općine Kalnik

Odluka o prestanku rada trgovačkog društva LIFE KALNIK d.o.o. za usluge po skraćenom postupku bez likvidacije

Odluka o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu „Uparticipate“

Odluka o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu „Volonteu“

Zaključak o davanju prava služnosti u korist Vodnih usluga d.o.o. Križevci

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik Projekt ulaganja u objekt Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“

Odluka o uređenju prometa na području Općine Kalnik

 

6. sjednica – 28.01.2022.

Poziv

Zapisnik

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa na grobljima na području Općine Kalnik

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa na grobljima na području Općine Kalnik

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik

Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Kalnik

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za štete od prirodnih nepogoda

Odluka o prijedlogu imenovanja direktora Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut DV Kalnički jaglac

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik

Odluka o cijeni usluga Dječjeg vrtića Kalnički jaglac

5. sjednica – 20.12.2021.

Poziv 5. sjednica
Fonetski zapis

Zapisnik
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Kalnik
Zaključak o davanju prava služnosti u svrhu izgradnje vodoopskrbne mreže u naselju Stražinec u korist trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o. iz Križevaca

4. sjednica – 15.12.2021.

Fonetski zapis
Poziv 4. sjednica
Zapisnik 4. sjednica

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini
Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini
Program o izmjenama Programa Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2021. godini 
Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2021. godini
Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2021. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2021. godini
Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2021. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2021. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2021. godini
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Izmjene Plana razvojnih programa
Obrazloženje uz Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2022. godinu
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2022. godini
Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kalnik u 2022. godini
Proračun Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Obrazloženje uz Proračun Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Plan razvojnih programa 2021-2025
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kalnik
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2022. godinu
Odluka o visini jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 2021. godini
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2021. godini
Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2022. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu
Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2022. godinu
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE KALNIK ZA 2022. GODINU
Odluka o odustajanju od provođenja projekta „Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste na području Općine Kalnik

3. sjednica – 29.09.2021.

Fonetski zapis

Poziv

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 4. lipnja do 30. lipnja 2021. godine

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 4. lipnja do 30. lipnja 2021.

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Kalnik za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Kalnik do 31. prosinca 2021. godine

Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad Ustanovom Dječji vrtić Kalnički jaglac

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Sportsko-vatrogasni centar Kamen

Odluka o odustajanju od projekta Izgradnja tržnice Kalnik

Odluka o prijedlogu imenovanja direktora Komunalnog poduzeća Kalnik

Odluka o prijedlogu imenovanja direktora Life Kalnik d.o.o.

Zaključak o odobravanju novčanih sredstava za putne troškove gerontodomaćicama Animiri Varović, Ljubici Žibrin, Tanji Remenar, Jasni Tonković i Dubravki Koretić

Zapisnik

 

2. sjednica  – 29.06.2021.

Fonetski zapis

Poziv

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik

Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kalnik

Odluka o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

Odluka o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora Skupštine Vodne usluge d.o.o. Križevci

Odluka o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora Skupštine GRAD-KOM d.o.o. Križevci

Odluka o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora Skupštine Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.

Odluka o prijedlogu opoziva i izbora članova Nadzornog odbora Skupštine Life Kalnik d.o.o.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja Rekonstrukcija parka Hrvatskih branitelja

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja dječje igrališta

Zapisnik

1. konstituirajuća sjednica – 11.06.2021.

Poziv konstituirajuća sjednica Oćinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje mandatna komisija

Rješenje odbor za izbor i imenovanja

Rješenje predsjednica Općinskog vijeća

Rješenje potpredsjednik Općinskog vijeća

Zapisnik

24. sjednica  – 07.04.2021.

Poziv 24. sjednica

Fonetski zapis

23. Sjednica- 28. 02.2021.

Poziv 23. sjednica

Fonetski zapis

Odluka o kratkoročnom zaduženju

Odluka o odori iskaznici i oznaci komunalnog redara

Odredbe Poslovnika koje se mijenjaju

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik

Obrazloženje

Pročišćeni tekst -Poslovnik Općinskog vijeća

Statut- sa predloženim izmjenama

Zapisnik

22. sjednica – 23.12.2020.

Poziv 22. sjednica

Video zapis 

Zapisnik

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2020. godini

Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2020. godini

Izmjene Programa prostornog uređenja na području Općine Kalnik u 2020. godini

Izmjene Programa javnih potreba u kulturi  na području Općine Kalnik u 2020. godini

Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalnik u 2020. godini

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2020. godini

Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2020. godini

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Zaključak o isplati sredstava po donacijama u 2020. godini

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom Općine Kalnik za 2021.g

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2021.godinu

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Kalnik za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Kalnik za 2021. godinu

 

21. sjednica – 31.listopada 2020.

Poziv 21. sjednica

Fonetski zapis

Zapisnik 21. sjednica

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2021. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba za obavaljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Koprivnica za 2021. godinu

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu RH na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program korištenja sredstava od prenamjene namjene poljoprivrednim zemeljištem na području Općine Kalnik u 2021. godini

Proračun Općine Kalnik za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

 

20. sjednica – 25. srpnja 2020.

Poziv 20. sjednica

Fonetski zapis

Zapisnik 20. sjednica

Izmjene Program građenja komunalne infrastrukture

Izmjene Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020

Izmjene Program prostornog uređenja

Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalnik

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2020

Izmjene Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti

Izmjene Proracuna Općine Kalnik za 2020.

 

19. sjednica – 14. lipnja 2020.

Poziv
Fonetski zapis
Zapisnik 19. sjednica

Zaključak o prihvačanju Izvješća o izvršenju programa gradnje

Zaključak o prihvačanju Izvješća o izvršenju programa održavanja

Zaključak o usv Izvješća o korišt sredstava od raspolaganja polj zemljištem u 2019

Zaključak o usv Izvješća o korišt sredstava od prenamjene polj zem 2019

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu

Odluka-o-raspodjeli-rezultata-poslovanja-u-2019.-god

Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Kalnik

Odluka-oslobadjanju-od-komunalne-naknade

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Life Kalnik d.o.o za usluge

Odluka o kupnji nekretnina – Vojnovec Kalnički

Odluka o davanju na upravljanje i korištenju Vilhem

Odluka o kratkoročnom zaduženju

Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kalnik

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi PGO Općine Kalnik za 2019.

Zaključak – nepropisno odbacivanje otpada 2019

Zaključak o usv Izvješća o primjeni agrotehn mjera i mjera za uređenje rudina 2019

18. sjednica – 28. veljače 2020.

Poziv 18. sjednica
Fonetski zapis
Zapisnik 18. sjednica

Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine Kalnik
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kalnik
Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva LIFE KALNIK d.o.o. za usluge
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2019. godinu
Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2019. godinu
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2020. godinu


17. sjednica  – 23. prosinca 2019.

Poziv 17. sjednica
Zapisnik 17. sjednica
Fonetski zapis – I dio
Fonetski zapis – II dio
Fonetski zapis – III dio
Fonetski zapis – IV dio
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini
Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini
Program o izmjenama Programa Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2019. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2019. godini
Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2019. godini
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2020. godini
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2020. godinu
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2020. godini
Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kalnik u 2020. godini
Proračun Općine Kalnik za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2020. godinu
Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalnik
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2019. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2020. godinu
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik
Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o. za usluge
Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Life Kalnik d.o.o. za usluge
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025. godine
Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025. godine
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2020. godinu
Plan upravljanja imovinom Općine Kalnik za 2020. godinu
Izmjene i dopune Plana zaštite od požara Općine Kalnik
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za razdoblje od 2020. do 2023. godine
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 2019. godini
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 2019. godini
Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2020. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2020. godinu
Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
Plan djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

16. sjednica – 29. rujna 2019.

Poziv 16. sjednica
Zapisnik 16. sjednica
Fonetski zapis sa 16. sjednice
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za prvo polugodište 2019. godine
Zaključak o usvajanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje od 1.1. do 30.6.2019.
Izvješće načelnika o radu za razdoblje od 1.1. do 30.6.2019.
Odluka o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Kalnik za razdoblje 2018. – 2027.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik
Odluka o davanju u zakup dijela zgrade zdravstvene ambulante Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije
Odluka o kupnji zemljišta
Rješenje o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Kalnik
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije u dijelu koji se odnosi na nalaz i preporuke za Općinu Kalnik

15. sjednica  – 5. srpnja 2019.

Poziv 15. sjednica
Zapisnik 15. sjednica
Fonetski zapis sa 15. sjednice
Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik
Zaključci o dodjeli javnih priznanja

14. sjednica – 16. lipnja 2019.

Poziv za 14. sjednicu
Zapisnik 14. sjednica
Fonetski zapis sa 14. sjednice
Program o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini
Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2019. godini
Program o izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2019. godini
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Odluka o komunalnom redu na području Općine Kalnik
Odluka o agrotehničkim mjerama
Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
Odluka o subvencioniranju troškova rada Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”
Zaključak o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Kalnik

14. sjednica – 4. svibnja 2019.
Poziv na 14. sjednicu – odgođena sjednica

13. sjednica – 20. travnja 2019.

Poziv na 13. sjednicu
Zapisnik 13. sjednica
Fonetski zapis sa 13. sjednice
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018.
Izvješće načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2018
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Općine Kalnik u 2018.
Izvješće načelnika o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture 2018
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2018.
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2018.
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 1.7. do 31.12. 2018
Izvješće načelnika o radu za razdoblje 1.7. – 31.12. 2018
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u 2018.
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018.
Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje rudina u 2018.
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi PGO RH na području Općine Kalnik tijekom 2018.
Izvješće o provedbi PGO RH na području Općine Kalnik tijekom 2018.
Odluka o donošenju PGO Općine Kalnik za razdoblje 2019. – 2024.
Plan gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje 2019. – 2024.
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Kalnik za 2018.
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2018.
Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2019.
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.
Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja istog u 2018.
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja istog u 2018.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2018.
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2018.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2019.
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

12. sjednica – 10. siječnja 2019.

Poziv na 12. sjednicu
Zapisnik 12. sjednica
Fonetski zapis sa 12. sjednice
Odluka o komunalnom doprinosu na području općine Kalnik
Odluka o komunalnoj naknadi na području općine Kalnik
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2019 godinu
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja Gradske tržnice Kalnik


11. sjednica – 27. prosinca 2018.

Poziv na 11. sjednicu
Zapisnik 11. sjednica
Fonetski zapis sa 11. sjednice
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture
Izmjene Program gradnje objekata
Izmjene Program javnih potreba u kulturi
Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
Izmjene Programa javnih potreba u osnovnom školstvu
Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi
Izmjene Proračuna Općine Kalnik za 2018.g
Odluka o pravu služnosti na nekretnini
Odluka o paušalnom porezu
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Kalnik

10. sjednica – 27. studenoga 2018.

Poziv na 10. sjednicu
Zapisnik 10. sjednica
Fonetski zapis sa 10. sjednice
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019
Program građenja komunalne infrastrukture u 2019
Program prostornog uređenja za 2019
Program javnih potreba u kulturi za 2019
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019
Program javnih potreba u osnovnom školstvu za 2019
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi 2019
Program javnih potreba u sportu 2019
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 2019
Programi javnih potreba HGSS 2019
Program namjenskog korištenja sredstava ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 2019
Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2019
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 2019
Proračun Općine Kalnik za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Plan razvojnih programa
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu
Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 2019
Odluka o komunalnim djelatnostima 2019
Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redarstva s Gradom Križevci
Odluka o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja općine Kalnik u dječjim vrtićima
Odluka o stavljanju izvan snage Programa raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH

9. sjednica – 28. rujna 2018.

Poziv na 9. sjednicu
Zapisnik 9. sjednica
Fonetski zapis sa 9. sjednice
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za prvo polugodište 2018. godine
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kalnik
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Kalnik
Odluka o prijenosu investitorskih prava i obveza po Građevinskoj dozvoli za građenje Pješačke staze s odvodnjom Šopron-Kalnik
Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik u 2018. godini
Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik u naselju Šopron i Kalnik „Izgradnja javne odvodnje s pješačkom stazom“

8. sjednica – 29. lipnja 2018.

Poziv na 8. sjednicu
Zapisnik 8. sjednica
Fonetski zapis sa 8. sjednice
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalnik
Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine k.č.br. 1295/8 u k.o. Kalnik
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalnik
Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge miješanog komunalnog otpada na području Općine Kalnik
Odluka o uspostavi suradnje između Općine Kalnik u Republici Hrvatskoj i Općine Kostajnica u Republici Bosni i Hercegovini

7. sjednica – 30. ožujka 2018.

Poziv na 7. sjednicu
Zapisnik 7. sjednica
Fonetski zapis sa 7. sjednice
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kalnik za 2017.
Bilješke uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Kalnik u 2017. godini
Izvješće načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini
Izvješće načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12. 2017. godine
Izvješće načelnika o radu za razdoblje od 1.7. do 31.12. 2017.
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi PGO RH za razdoblje 2017-2022 na području Općine Kalnik tijekom 2017. godine
Izvješće načelnika o provedbi PGO RH za razdoblje 2017-2022 na području Općine Kalnik tijekom 2017. godine
Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kalnik
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina 
Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kalnik

6. sjednica – 25. veljače 2018.

Poziv na 6. sjednicu  
Zapisnik 6. sjednica
Fonetski zapis sa 6. sjednice
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik
Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Kalnik
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2018. godinu
Odluka o korištenju Doma hrvatskih branitelja na Kalniku u vlasništvu Općine Kalnik
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene potrebe, mobilnih telefona za službene potrebe te sredstva reprezentacije
Zaključak o prijedlogu promjene izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 2017. godini
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 2017. godini
Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2018. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2018. godinu
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2018. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2017. godini
Izvješće načelnika o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2017. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2017. godini
Izvješće načelnika o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2017. godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2017. godini
Izvješće načelnika o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2017. godini


5. sjednica – 3. prosinca 2017.

Poziv na 5. sjednicu
Zapisnik 5. sjednica
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu 
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2017. godini
Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2017. godini
Proračun Općine Kalnik za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2018. godini
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2018. godini
Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik
Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik j.d.o.o.
Odluka o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.
Odluka o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova zimske službe (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama) na području Općine Kalnik na temelju pisanog ugovora

4. sjednica – 1. listopada 2017.

Zapisnik 4. sjednica
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik
Zaključak o sklapanju Ugovora za radove izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kamešnica, ulica Hrlci

3. sjednica – 24. rujna 2017.

Zapisnik 3. sjednica
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalnik
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 20. travnja 2017. godine Zaključak o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Kalnik
Rješenje o odobrenju uporabe grba
Odluka o utvrđivanju interesa za davanje u zakup k.č.br. 328/2, k.o. Kalnik, zgrada Dječjeg vrtića, trgovačkom društvu Life Kalnik d.o.o. za usluge
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Life Kalnik d.o.o.
Odluka o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik j.d.o.o.
Zaključak o o sklapanju Ugovora o financiranju predškolskoj odgoja pri Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdody, Gornja Rijeka

2. sjednica – 24. lipnja 2017.

Zapisnik
Odluka o općinskim porezima
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o sred. finan. pol. st. od lipnja 2017
Rješenje – Odbor za statut i poslovnik
Rješenje – Povjerenstvo za procjenu štete
Pravilnik jednostavna nabava

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik – 9. lipnja 2017.

Zapisnik
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA


7. sjednica – 8. travnja 2017.

Zapisnik sa 7. sjednice

Fonetski snimak:

Na 7. sjednici Općinsko vijeće Općine Kalnik usvojilo je i donijelo sljedeće akte:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2016 godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016 godini
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 7-12 mj 2016
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2017 godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017 godinu
Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi u 2017 godini
Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017 godini
Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik
Odluka o kupnji zemljišta
Odluka o davanju na uporabu društvenih domova mjesnim odborima Općine Kalnik
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt – uređenje Trg Kalnik
Odluka o osnivanju prava građenja u korist LIFE KALNIK doo
Odluka o pristupanju izradi Strateškog razvojnog programa Općine Kalnik
Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Kalnik za razdoblje 2009-2013
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016 godinu
Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava civilne zaštite u 2016 godini
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
Zaključak o predlaganju kandidata za izbor člana NO Komunalnog poduzeća Križevci
Rješenje o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt – rekonstrukcija Doma hrv branitelja


8. sjednica

Poziv
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Kalnik
Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2013. godini
Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2014. godini
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2013. godinu
Zapisnik
Fonetski zapis 8. sjednice

7. sjednica

Poziv
Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kalnik
Zaključak o neprihvaćanju izvješća općinskog načelnika
Zaključak o prihvaćanju Plana podjele Komunalnog poduzeća d.o.o.
Zaključak o usvajanju izvješća o radu u području gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti za 2013. godinu
Zapisnik

6. sjednica

Poziv
Proračun Općine Kalnik za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2014. godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2014. godini
Program izrade razvojnih projekata za gospodarski razvoj na području Općine Kalnik u 2014. godini
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalnik u 2014. godini
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2014. godini
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2014. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2014. godini
Program javnih potreba u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva na području Općine Kalnik u 2014. godini
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2014. godini
Program poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine Kalnik u 2014. godini
Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Kalnik za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2014. godinu
Odluka o raspoređivaju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 17. lipnja do 31. prosinca 2013. godine
Zapisnik
Fonetski zapisnik za 6. sjednice

5. sjednica

Poziv
Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodnih usluga d.o.o.
Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2013. godini
Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načenika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalnik
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja Općine Kalnik
Rješenje o određivanju predstavnika Općine Kalnik u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Rješenje o određivanju predstavnika Općine Kalnik u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju proljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodartvo i infrastrukturu Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje i razvoj Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i malo poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za školstvo Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj turizma i turističke infrastrukture Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Kalnik
Zapisnik
Fonetski zapisnik sa 5. sjednice

4. sjednica

Zaključak o podnošeju zahtjeva općinskom načelniku o traženju pisanog izvješća o radovima na uređenju mjesnog groblja Općine Kalnik, te provedenim natječajima vezanim za iste, te predočenje posebnih uvjeta građenja za parkiralište ispred groblja
Zaključak o podnošenju zahtjeva općinskom načelniku o traženju pisanog izvješća o raskidu ugovora između Općine Kalnik i Kalničanka proizvodi d.o.o., izvještaja o saldu za najam Doma hrvatskih branitelja tvrtci Kalničanka proizvodi d.o.o. i izvještaja o sklopljenim ugovorima između Općine Kalnik i korisnika Doma hrvatskih branitelja
Zaključak o podnošenju zahtjeva općinskom načelniku o traženju pisanog izvješća o izvršenim radovima na modernizaciji nerazvrstanih cesta koje su izvedene izvan ugovora i natječajnog troškovnika
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Kalnik za 2012. godinu
Odluka o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća Općine Kalnik za trećeg potpisnika virmana
Zapisnik
Fonetski zapis sa 4. sjednice

3. sjednica

Poziv
Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kalnik
Zaključak o prihvačanju inicijative za prekategorizaciju županijske i lokalnih cesta u državnu
Zaključak o uvođenju trećeg potpisnika virmana
Zapisnik
Fonetski zapis sa 3. sjednice

2. sjednica

Poziv
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kalnik
Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Kalnik
Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kalnik
Zapisnik

1. sjednica

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kalnik
Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kalnik
Zapisnik

27. sjednica

Poziv
Statut Općine Kalnik
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kalnik za 2012. god.
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2012. god.
Zaključak na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik
Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća
Odluka o dodjeli prava naplate najamnine za korištenje javnih površina Turističkoj zajednici Općine Kalnik
Odluka o prihvaćanju Izvješća o utvrđivanju postojećih međa i drugih granica, te novom razgraničenju sukladno zahtjevu Jane Biškup

26. sjednica

Poziv
Odluka o prijenosu investicija gradnje precrpne stanice “Cari”, crpne stanice “Planinarski dom Kalnik” i opskrbnog cjevovoda naselja Kamešnica
Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kalnik
Program o izmjeni Programa odrľavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik za 2013. godinu
Odluka o stavljanju izvan snage Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kalnik u 2013. g
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015.
Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalnik na vrijeme od 2 godine temeljem pisanog ugovor
Fonetski zapis sa 26. sjednice

25. sjednica

Poziv
Izmjene i dopune Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kalnik
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2012.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2013.
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2013.
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalnik u 2013.
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2013.
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2013.
Program javnih potreba u športu na području Općine Kalnik u 2013.
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2013.
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2013.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2013.
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kalnik u 2013.
Proračun Općine Kalnik za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2013.
Izmjene Statuta Općine Kalnik
Zaključak o uknjižbi Društvenog vlasništva (kčbr. 161 k.o. Kalnik) u vlasništvo Općine Kalnik
Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete

24. sjednica

Poziv
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kalnik
Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2012. godini
Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2012. godini
Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2012. godini
Odluka o određivanju imena naselja, ulica i trgova na području Općine Kalnik
Izmjene Statuta Općine Kalnik
Odluka o obustavi isplate sredstava i gubitku prava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Kalnik
Zaključak o odricanju od boravišne pristojbe u korist TZO Kalnik
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Kalnik
Zaključak o provedbi prikupljanja ponuda za komunalne poslove održavanja nerazvrstanih cesta
Zaključak UHBDR Kalnik

23. sjednica

Poziv
Zaključak

22. sjednica

Poziv
Polugodišnji obračun proračuna Općine Kalnik za 2012.
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.
Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora TZ Općine Kalnik
Odluka o donaciji projektne dokumentacije župi
Odluka o držanju kućnih ljubimaca
Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoospkrbu na području Općine Kalnik

Skip to content