Logo
19. veljače 2018. 2.6° C

Sjednice vijeća

6. sjednica – 25. veljače 2018.

Poziv na 6. sjednicu

5. sjednica – 3. prosinca 2017.

Poziv na 5. sjednicu
Zapisnik 5. sjednica

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu 
Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2017. godini
Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2017. godini
Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2017. godini

Proračun Općine Kalnik za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2018. godini
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2018. godini
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2018. godini

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik
Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik j.d.o.o.
Odluka o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.
Odluka o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova zimske službe (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama) na području Općine Kalnik na temelju pisanog ugovora

_________________________________________________

4. sjednica – 1. listopada 2017.

Zapisnik 4. sjednica
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik
Zaključak o sklapanju Ugovora za radove izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kamešnica, ulica Hrlci

_________________________________________________

3. sjednica – 24. rujna 2017.

Zapisnik 3. sjednica

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalnik
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 20. travnja 2017. godine Zaključak o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Kalnik
Rješenje o odobrenju uporabe grba
Odluka o utvrđivanju interesa za davanje u zakup k.č.br. 328/2, k.o. Kalnik, zgrada Dječjeg vrtića, trgovačkom društvu Life Kalnik d.o.o. za usluge
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Life Kalnik d.o.o.
Odluka o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik j.d.o.o.
Zaključak o o sklapanju Ugovora o financiranju predškolskoj odgoja pri Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdody, Gornja Rijeka

__________________________________________________

2. sjednica – 24. lipnja 2017.

Zapisnik
Odluka o općinskim porezima
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o sred. finan. pol. st. od lipnja 2017
Rješenje – Odbor za statut i poslovnik
Rješenje – Povjerenstvo za procjenu štete
Pravilnik jednostavna nabava

_______________________________________________________

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik – 9. lipnja 2017.

Zapisnik

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

_______________________________________________________

7. sjednica – 8. travnja 2017.

Zapisnik sa 7. sjednice

Fonetski snimak:

Na 7. sjednici Općinsko vijeće Općine Kalnik usvojilo je i donijelo sljedeće akte:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2016 godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016 godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 7-12 mj 2016

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2017 godinu

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017 godinu

Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi u 2017 godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017 godini

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik

Odluka o kupnji zemljišta

Odluka o davanju na uporabu društvenih domova mjesnim odborima Općine Kalnik

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt – uređenje Trg Kalnik

Odluka o osnivanju prava građenja u korist LIFE KALNIK doo

Odluka o pristupanju izradi Strateškog razvojnog programa Općine Kalnik

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Kalnik za razdoblje 2009-2013

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016 godinu

Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava civilne zaštite u 2016 godini

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu

Zaključak o predlaganju kandidata za izbor člana NO Komunalnog poduzeća Križevci

Rješenje o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt – rekonstrukcija Doma hrv branitelja

__________________________________________________________________________________________________________

8. sjednica

Poziv

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Kalnik

Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2013. godini

Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2014. godini

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2013. godinu

Zapisnik

Fonetski zapis 8. sjednice

7. sjednica

Poziv

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kalnik

Zaključak o neprihvaćanju izvješća općinskog načelnika

Zaključak o prihvaćanju Plana podjele Komunalnog poduzeća d.o.o.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu u području gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti za 2013. godinu

Zapisnik

6. sjednica

Poziv

Proračun Općine Kalnik za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2014. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2014. godini

Program izrade razvojnih projekata za gospodarski razvoj na području Općine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2014. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva na području Općine Kalnik u 2014. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2014. godini

Program poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine Kalnik u 2014. godini

Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Kalnik za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2014. godinu

Odluka o raspoređivaju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 17. lipnja do 31. prosinca 2013. godine

Zapisnik

Fonetski zapisnik za 6. sjednice

5. sjednica

Poziv

Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodnih usluga d.o.o.

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2013. godini

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načenika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalnik

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja Općine Kalnik

Rješenje o određivanju predstavnika Općine Kalnik u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Rješenje o određivanju predstavnika Općine Kalnik u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju proljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodartvo i infrastrukturu Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje i razvoj Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i malo poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za školstvo Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj turizma i turističke infrastrukture Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Kalnik

Zapisnik

Fonetski zapisnik sa 5. sjednice

4. sjednica

Zaključak o podnošeju zahtjeva općinskom načelniku o traženju pisanog izvješća o radovima na uređenju mjesnog groblja Općine Kalnik, te provedenim natječajima vezanim za iste, te predočenje posebnih uvjeta građenja za parkiralište ispred groblja

Zaključak o podnošenju zahtjeva općinskom načelniku o traženju pisanog izvješća o raskidu ugovora između Općine Kalnik i Kalničanka proizvodi d.o.o., izvještaja o saldu za najam Doma hrvatskih branitelja tvrtci Kalničanka proizvodi d.o.o. i izvještaja o sklopljenim ugovorima između Općine Kalnik i korisnika Doma hrvatskih branitelja

Zaključak o podnošenju zahtjeva općinskom načelniku o traženju pisanog izvješća o izvršenim radovima na modernizaciji nerazvrstanih cesta koje su izvedene izvan ugovora i natječajnog troškovnika

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Kalnik za 2012. godinu

Odluka o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća Općine Kalnik za trećeg potpisnika virmana

Zapisnik

Fonetski zapis sa 4. sjednice

3. sjednica

Poziv

Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik

Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kalnik

Zaključak o prihvačanju inicijative za prekategorizaciju županijske i lokalnih cesta u državnu

Zaključak o uvođenju trećeg potpisnika virmana

Zapisnik

Fonetski zapis sa 3. sjednice

2. sjednica

Poziv

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kalnik

Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Kalnik

Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kalnik

Zapisnik

1. sjednica

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kalnik

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kalnik

Zapisnik

27. sjednica

Poziv

Statut Općine Kalnik

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kalnik za 2012. god.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2012. god.

Zaključak na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća

Odluka o dodjeli prava naplate najamnine za korištenje javnih površina Turističkoj zajednici Općine Kalnik

Odluka o prihvaćanju Izvješća o utvrđivanju postojećih međa i drugih granica, te novom razgraničenju sukladno zahtjevu Jane Biškup

26. sjednica

Poziv

Odluka o prijenosu investicija gradnje precrpne stanice “Cari”, crpne stanice “Planinarski dom Kalnik” i opskrbnog cjevovoda naselja Kamešnica

Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kalnik

Program o izmjeni Programa odrľavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik za 2013. godinu

Odluka o stavljanju izvan snage Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kalnik u 2013. g

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015.

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalnik na vrijeme od 2 godine temeljem pisanog ugovor

Fonetski zapis sa 26. sjednice

25. sjednica

Poziv

Izmjene i dopune Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kalnik

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2012.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2013.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2013.

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalnik u 2013.

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2013.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2013.

Program javnih potreba u športu na području Općine Kalnik u 2013.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2013.

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2013.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2013.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kalnik u 2013.

Proračun Općine Kalnik za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2013.

Izmjene Statuta Općine Kalnik

Zaključak o uknjižbi Društvenog vlasništva (kčbr. 161 k.o. Kalnik) u vlasništvo Općine Kalnik

Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete

24. sjednica

Poziv

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kalnik

Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2012. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2012. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2012. godini

Odluka o određivanju imena naselja, ulica i trgova na području Općine Kalnik

Izmjene Statuta Općine Kalnik

Odluka o obustavi isplate sredstava i gubitku prava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Kalnik

Zaključak o odricanju od boravišne pristojbe u korist TZO Kalnik

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Kalnik

Zaključak o provedbi prikupljanja ponuda za komunalne poslove održavanja nerazvrstanih cesta

Zaključak UHBDR Kalnik

23. sjednica

Poziv

Zaključak

22. sjednica

Poziv

Polugodišnji obračun proračuna Općine Kalnik za 2012.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.

Zaključak o davanju na korištenje poslovnog prostora TZ Općine Kalnik

Odluka o donaciji projektne dokumentacije župi

Odluka o držanju kućnih ljubimaca

Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoospkrbu na području Općine Kalnik