Logo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

OTVORENA SAVJETOVANJA

 

19.11.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 19.11. do 19.12.2018.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2024. godine

Objava javne rasprave za nacrt PGO Općine Kalnik 2019-2024
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2024. godine
Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti za nacrt PGO Općine Kalnik

Mišljenje Županije za OSPUO postupak

______________________________________________________

ZATVORENA SAVJETOVANJA

1.10.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 1.10. do 2.11.2018.

Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Poziv javnosti
Nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade
Obrazac za sudjelovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

04.06.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 04.06. do 19.06.2018.

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Obrazac za sudjelovanje – nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Javna rasprava (Grad Križevci) – otvoreno od 19.1. do 19.2.2018. 

Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture
http://uprava.krizevci.hr/ 

29.01.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 29.01. do 13.02.2018.

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2018. godinu

Poziv javnosti – nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018
Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018
Obrazac za sudjelovanje – nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018

Nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2018. godinu

Poziv javnosti – nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018
Nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018
Obrazac za sudjelovanje – nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2018

25.01.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 25.01. do 09.02.2018.

Nacrt Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama
Nacrt Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama
Obrazac za sudjelovanje – nacrt Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama 

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Odluke o raspolaganju, korištenju i upravljanju nekretninama

15.01.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 15.01. do 25.01.2018.

Nacrt Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Poslovničke odluke
Nact Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća sa izmjenama
OBRAZAC za sudjelovanje – nacrt Poslovničke odluke

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Poslovničke odluke

11.01.2018. objavljeno/savjetovanje otvoreno od 12.01. do 22.01.2018.

Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Statutarne odluke
Poziv javnosti – nacrt Statutarne odluke Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Stututa
Pročišćeni tekst Statuta Općine Kalnik sa izmjenama
OBRAZAC za sudjelovanje – nacrt Statutarne odluke 

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Statutarne odluke

3.01.2018. objavljeno/savjetovanje otvoreno od 04.01. do 19.01.2018.

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik

Poziv na internetsko savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge
OBRAZAC za sudjelovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge
Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge 

Izvješće o provedenom savjetovanju – nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge

______________________________________________________

Što je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću?

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna kroz Strategiju suzbijanja korupcije u jednom od svojih općih ciljeva predviđa „Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u tijelima javne vlasti“. S tim u vezi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nadležna tijela javne vlasti dužna su osigurati transparentnost i građanima osigurati sudjelovanje u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13. i 85/15.) određena je obveza objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Kalnik, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem općine (uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljeni su obrasci za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju, u kojem su objavljeni razlozi donošenja ili izmjene akta kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići, odnosno obavijest o provođenju savjetovanja nekom drugom metodom. Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.