Logo
17. siječnja 2018. 1.7° C

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

OTVORENA SAVJETOVANJA

3.01.2018. objavljeno/savjetovanje otvoreno od 04.01. do 19.01.2018.

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik

Poziv na internetsko savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge
OBRAZAC za sudjelovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge
Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge 

11.01.2018. objavljeno/savjetovanje otvoreno od 12.01. do 22.01.2018.

Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Statutarne odluke
Poziv javnosti – nacrt Statutarne odluke Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Stututa
Pročišćeni tekst Statuta Općine Kalnik sa izmjenama
OBRAZAC za sudjelovanje – nacrt Statutarne odluke 

15.01.2018. – objavljeno/savjetovanje otvoreno od 15.01. do 25.01.2018.

Nacrt Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik

Poziv javnosti – nacrt Poslovničke odluke
Nact Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća sa izmjenama
OBRAZAC za sudjelovanje – nacrt Poslovničke odluke

______________________________________________________

ZATVORENA SAVJETOVANJA

 

 

______________________________________________________

Što je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću?

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna kroz Strategiju suzbijanja korupcije u jednom od svojih općih ciljeva predviđa „Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u tijelima javne vlasti“. S tim u vezi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nadležna tijela javne vlasti dužna su osigurati transparentnost i građanima osigurati sudjelovanje u donošenju općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata te proračuna.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13. i 85/15.) određena je obveza objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Kalnik, a odnose se na područje djelatnosti pod samoupravnim djelovanjem općine (uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću objavljeni su obrasci za sudjelovanje zainteresirane javnosti u savjetovanju, u kojem su objavljeni razlozi donošenja ili izmjene akta kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići, odnosno obavijest o provođenju savjetovanja nekom drugom metodom. Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.