Logotip web stranice kalnik.hr

PRITUŽBE

Pritužbe na rad općinskih tijela

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20). tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Kalnik mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme na adresi Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Adresa za dostavu pisanih predstavki i pritužbi je:

Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Elektronička adresa za dostavu pisanih predstavki i pritužbi je:

[email protected]

 

Skip to content