Logotip web stranice kalnik.hr

Načelnik

Kalnik

Načelnik Općine Kalnik: Mladen Kešer

Kontakt broj: 048/857-250, 857-249, 091/799-0676

Kontakt email adresa:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Potvrda o izboru općinskog načelnika Općine Kalnik, od 29.3.2023.


Jedinstveni upravni odjel općine Kalnik

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine i za poslove državne uprave prenijete na Općinu Općinsko vijeće ustrojava Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Jedinstveni upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svojega djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

MISIJA

Općinska uprava Općine Kalnik treba putem svojih aktivnosti i usluga unaprjeđivati kvalitetu života i rada na cjelokupnom području, a naročito iz područja:

 • osiguranje uvjeta za obavljanje i razvitak gospodarskih, komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti od važnosti za područje općine,
 • prostorno i urbanističko planiranje, te zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • uređenje naselja, stanovanje, komunalne i druge uslužne djelatnosti,
 • primarne zdravstvene zaštite,
 • brigu o djeci, socijalnu skrb, odgoj i obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • upravljanje općinskom imovinom.

VIZIJA

Infrastrukturni razvoj

 • do 2014. godine završiti kompletnu izgradnju sekundarnog cjevovoda te stvoriti uvjete za priključak svakog kućanstva na sustav javne vodoopskrbe,
 • do 2014. godine asfaltirati sve nerazvrstane ceste na području općine,
 • do 2015. urediti trg Stjepana Radića u Kalniku te izgraditi pješačku stazu Šopron-Kalnik.

Gospodarski razvoj

 • do 2015. dograditi i nadograditi Dom hrvatskih branitelja u Kalniku,
 • do 2015. izgraditi školsku – sportsku dvoranu u Kalniku,
 • do 2014. kupiti zemljište za Poduzetničku zonu u Popovcu Kalničkom,
 • do 2015. staviti u funkciju Poduzetničku zonu Popovec koja bi rezultirala otvaranjem brojnih radnih mjesta.

Turistički razvoj

 • intenziviranje turističke djelatnosti s ciljem iskorištavanja bogate kulturne i povijesne baštine, te netaknute i bogate prirode.

KLJUČNI (STRATEŠKI) CILJEVI:

 1. Jačanje gospodarstva na način koji vodi značajnom i trajnom smanjenju nezaposlenosti,
 2. Izgradnja infrastrukture koja je nuľna za razvoj poduzetništva i mudro gospodarenje okolišem,
 3. Intenzivan razvoj obrazovnih sustava na način relevantan za gospodarstvo.

 

 

Skip to content