Logo

Dokumenti

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Kalnik

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik

Statut Općine Kalnik
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Statuta Općine Kalnik sa izmjenama

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća sa izmjenama.

Odluka o grbu i zastavi Općine Kalnik

Odluka o određivanju imena naselja, ulica i trgova

Odluka o javnim priznanjima

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik 
I. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik
II. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik

Odluka o upravljanju grobljima

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik
Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik

Odluka o utvrđivanju cijena na grobljima
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Kalnik 2019
Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za izračun komunalne naknade 2019

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Kalnik 2019

Odluka o komunalnom redu

Odluka o proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Kalnik

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Kalnik

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalnik

Odluka o izmjeni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o mjestima gdje se može prodavati roba izvan prodavaonica – stara
Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik – stara
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik – stara

Odluka o općinskim porezima Općine Kalnik
Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik

Odluka o paušalnom porezu


Odluka o komunalnim djelatnostima 2019

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Kalnik

Odluka o sufinanciranju prehrane učenika u školskoj kuhinji

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Kalnik

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik – SG16/15

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene potrebe, mobilnih telefona za službene potrebe te sredstva reprezentacije

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kalnik iz Proračuna Općine Kalnik

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2013.godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 20. travnja 2017. godine
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2018. godinu

Odluka o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Kalnik

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Kalnik


Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016 – 2019

Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2012
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2015
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2016
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017

Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2016
Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2017
Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2018

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2018

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kalnik
Sistematizacija radnih mjesta
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kalnik

Odluka o korištenju Doma hrvatskih branitelja na Kalniku u vlasništvu Općine Kalnik 

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Kalnik 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik

Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kalnik

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalnik
Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Planovi:

Plan razvojnih programa

Projekti:

Projekti za koje je ishođena građevinska dozvola