Logo

Dokumenti

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kalnik
Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kalnik

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kalnik

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Kalnik

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik

Statut Općine Kalnik
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Statuta Općine Kalnik sa izmjenama

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća sa izmjenama.

Odluka o grbu i zastavi Općine Kalnik

Odluka o određivanju imena naselja, ulica i trgova

Odluka o javnim priznanjima

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik 
I. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik
II. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik

Odluka o upravljanju grobljima

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik
Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik

Odluka o utvrđivanju cijena na grobljima
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Kalnik 2019
Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za izračun komunalne naknade 2019

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Kalnik 2019

Odluka o komunalnom redu 2017
Odluka o komunalnom redu 2019

Odluka o proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Kalnik

Odluka o agrotehničkim mjerama i zaštiti poljoprivrednih rudina 2015
Odluka o agrotehničkim mjerama i zaštiti poljoprivrednih rudina 2019

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalnik

Odluka o izmjeni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o mjestima gdje se može prodavati roba izvan prodavaonica – stara
Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik – stara
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik – stara

Odluka o općinskim porezima Općine Kalnik
Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik

Odluka o paušalnom porezu


Odluka o komunalnim djelatnostima 2019

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Kalnik

Odluka o sufinanciranju prehrane učenika u školskoj kuhinji

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Kalnik

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik – SG16/15

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene potrebe, mobilnih telefona za službene potrebe te sredstva reprezentacije

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kalnik iz Proračuna Općine Kalnik

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2013.godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 20. travnja 2017. godine
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2018. godinu

Odluka o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Kalnik

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Kalnik


Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016 – 2019

Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2012
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2015
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2016
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2018


Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2016
Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2017
Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2018
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2018
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2019

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kalnik
Sistematizacija radnih mjesta
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kalnik

Odluka o korištenju Doma hrvatskih branitelja na Kalniku u vlasništvu Općine Kalnik 

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Kalnik 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije
Politika zaštite osobnih podataka Općine Kalnik

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik

Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kalnik

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik
Odluka o subvencioniranju tropkova rada Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalnik
Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2019.

Planovi:

Plan razvojnih programa

Projekti:

Projekti za koje je ishođena građevinska dozvola