Logotip web stranice kalnik.hr

Dokumenti

Odluka o imenovanju privremene zamjenice općinskog načelnika Općine Kalnik

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ODLUKE za prevladavanje mjera uzrokovanih pandemijom virusa COVID 19

Odluka – mjere pomoći-vrtić-građani

Odluka pomoć građanima – škola

Odluka pomoć gospodarstvu

Odluka pomoć građanima

Odluka odricanje naknade općinskog načelnika

__________________________________________________________________________________________________________________________________


Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Kalnik


Statut Općine Kalnik
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Statuta Općine Kalnik sa izmjenama
II. Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine Kalnik

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća sa izmjenama.

Odluka o grbu i zastavi Općine Kalnik
Odluka o određivanju imena naselja, ulica i trgova

Odluka o javnim priznanjima


______________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik

Ugovor – održavanje nerazvrstanih cesta


Odluka o upravljanju grobljima
Odluka o utvrđivanju cijena na grobljima
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima

Odluka o utvrđivanju cijena na grobljima – pročišćeni tekst

Ugovor za obavljnje usluge ukopa


Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Kalnik 2019

Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi 2020
Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za izračun komunalne naknade 2019


Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Kalnik 2019


Odluka o komunalnom redu 2019


Odluka o komunalnim djelatnostima 2019


Odluka o agrotehničkim mjerama i zaštiti poljoprivrednih rudina 2015
Odluka o agrotehničkim mjerama i zaštiti poljoprivrednih rudina 2019


Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalnik


________________________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o izmjeni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o mjestima gdje se može prodavati roba izvan prodavaonica – stara
Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik – stara
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik – stara


Odluka o proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Kalnik

Odluka o općinskim porezima Općine Kalnik
Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik

Odluka o paušalnom porezu


Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Kalnik


Odluka o sufinanciranju prehrane učenika u školskoj kuhinji


Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Kalnik
Odluka o izmjeni Odluke o plaći i materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik – SG16/15
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene potrebe, mobilnih telefona za službene potrebe te sredstva reprezentacije


Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kalnik iz Proračuna Općine Kalnik

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2013.godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 20. travnja 2017. godine
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2018. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2020. godinu,


Odluka o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Kalnik

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Kalnik

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kalnik – 4.5.2020. 
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kalnik – 8.1.2020.
Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kalnik – SG KKŽ 14/17

S mjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016 – 2019.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020. – 2023.

Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2012.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2015
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2016.
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2018.
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2019.

Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2016
Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2017
Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2018
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020.

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2018
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2019
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2020

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik


PLAN MOTRENJA, ČUVANJA i OPHODNJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE 2020

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA 2020


Odluka o ustroju JUO

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Kalnik

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Kalnik

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________

IMOVINA

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Odluka o korištenju Doma hrvatskih branitelja na Kalniku u vlasništvu Općine Kalnik 
Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Kalnik 

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kalnik

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kalnik u vlasništvu Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025.
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2020.
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2020.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE KALNIK ZA 2021. GODINU

REGISTAR IMOVINE

Program raspolaganja poljorpivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kalnik

Tablica-popis-poljoprivredno-zemljište u vlasništvu RH

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije
Politika zaštite osobnih podataka Općine Kalnik

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik
Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kalnik


Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik
Odluka o subvencioniranju troškova rada Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2019.
Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2020.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.


 

Projekti:

Projekti za koje je ishođena građevinska dozvola 

Skip to content