Logo
16. kolovoza 2018. 15.6° C

Dokumenti

Akti općine Kalnik:

Statut Općine Kalnik

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik

Odluka o određivanju imena naselja, ulica i trgova

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik

I. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik

II. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Kalnik

Odluka o upravljanju grobljima

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik

Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik

Odluka o utvrđivanju cijena na grobljima

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom redu

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi

Odluka o držanju kućnih ljubimaca – stara

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalnik

Odluka o izmjeni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o mjestima gdje se može prodavati roba izvan prodavaonica

Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik

Odluka o sufinanciranju prehrane učenika u školskoj kuhinji

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kalnik iz Proračuna Općine Kalnik

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2013.godinu

Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013.

Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik

Planovi:

Plan razvojnih programa

Projekti:

Projekti za koje je ishođena građevinska dozvola