Logotip web stranice kalnik.hr

Dokumenti

SOCIJALNA SKRB

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik

Odluka o visini jednokratne pomoći za novorođeno dijete iz 2021.g
Odluka o sufinanciranju prehrane učenika u školskoj kuhinji

_____________________________________________________________________________

Odluke općinskog načelnika

Rješenje o imenovanju službenika Općine Kalnik ovlaštenih za rad u informacijskom sustavu Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola (JFOSUK) – modul Fiskalna odgovornost

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik

Odluka o imenovanju privremene zamjenice općinskog načelnika Općine Kalnik

ODLUKE za prevladavanje mjera uzrokovanih pandemijom virusa COVID 19

Odluka – mjere pomoći-vrtić-građani

Odluka pomoć građanima – škola

Odluka pomoć gospodarstvu

Odluka pomoć građanima

Odluka odricanje naknade općinskog načelnika

______________________________________________________________________________

UREDSKO POSLOVANJE

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka u uredskom poslovanju Općine Kalnik, 2022.g

Plan klasifikacijskih oznaka u uredskom poslovanju Općine Kalnik, 2021.g


STRATEŠKO PLANIRANJE

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog plana za 2023
Tabelarno Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog plana za 2023
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća za 2023

Provedbeni program Općine Kalnik za razdoblje 2021-2025
Prilog 1. Predložak za provedbeni program JLS – Kalnik

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora – 2023.g
Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Kalnik – 2019.g


 

Statut Općine Kalnik sa izmjenama

Statut Općine Kalnik
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik
II. Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Statuta Općine Kalnik sa izmjenama

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik
Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća sa izmjenama.

Odluka o grbu i zastavi Općine Kalnik
Odluka o određivanju imena naselja, ulica i trgova

Odluka o javnim priznanjima


__________________________________________________________________________

KOMUNALNE DJELATNOSTI 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik

Ugovor – održavanje nerazvrstanih cesta


Odluka o upravljanju grobljima
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke upravljanju grobljima na području Općine Kalnik

Cjenik usluga na grobljima na području Općine Kalnik

Odluka o utvrđivanju cijena na grobljima
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima

Odluka o utvrđivanju cijena na grobljima – pročišćeni tekst

Ugovor za obavljnje usluge ukopa


Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Kalnik 2019

Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi 2020
Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za izračun komunalne naknade 2019


Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Kalnik 2019


Odluka o komunalnom redu SG KCKŽŽ br. 11/19
Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu SG KCKŽŽ br. 2/22


Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kalnik 2021
Odluka o komunalnim djelatnostima 2019


Odluka o agrotehničkim mjerama i zaštiti poljoprivrednih rudina 2015
Odluka o agrotehničkim mjerama i zaštiti poljoprivrednih rudina 2019


Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalnik

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Kalnik

______________________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o izmjeni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o mjestima gdje se može prodavati roba izvan prodavaonica – stara
Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik – stara
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik – stara


Odluka o proceduri naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Kalnik

Odluka o općinskim porezima Općine Kalnik
Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik
Pročišćeni tekst Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik

Odluka o paušalnom porezu


Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Kalnik


Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik SG KCKŽŽ 37/22
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Kalnik, 2016.g
Odluka o izmjeni Odluke o plaći i materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik – SG16/15
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene potrebe, mobilnih telefona za službene potrebe te sredstva reprezentacije


Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kalnik iz Proračuna Općine Kalnik

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2013.godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 20. travnja 2017. godine
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2018. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2020. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2022. godinu

Odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-redovno-financiranje-politickih-stranaka-za 2023. godinu


SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KALNIK

Plan vježbi sustava civilne zaštite

Plan vježbi civilne zaštite za 2023
Plan vježbi civilne zaštite za 2022.

Smjernice

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020. – 2023.

Plan djelovanja civilne zaštite

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik-30.12.2022.
Plan djelovanja civilne zaštite Općine Kalnik, 2022.g
III-PPUO-Kalnik-210-Promet-EK
III-PPUO-Kalnik-230-Koristenje_voda
IV-ID-PPUO-Kalnik-25000-22-220-Energetika

Procjena rizika od velikih nesreća

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik – SG KCKŽŽ br. 37/22
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik, 2022.g
Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja
Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja-dubine
Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja-dubine
Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja-dubine

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, Plan zaštite od požara

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Kalnik – SGKCKŽŽ br. 37/22
Procjena ugroženosti od požara za Općinu Kalnik, 2022.g
Mišljenje VZO Kalnik
Suglasnost MUP
III-PPUO-Kalnik-210-Promet-EK
III-PPUO-Kalnik-230-Koristenje_voda
IV-ID-PPUO-Kalnik-25000-22-220-Energetika
Karta Šume

Plan zaštite od požara Općine Kalnik, 2022.g

Stožer civilne zaštite Općine Kalnik

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite općine Kalnik, 2021.g

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite – SG KCKŽŽ br 13/21

Postrojba civilne zaštite opće namjene

Odluka o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Kalnik

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalnik

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Kalnik

Analize stanja sustava civilne zaštite

Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2018.
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2019.
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2020.
Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2021.
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2022.

Godišnji planovi razvoja sustava civilne zaštite

Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2018
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020.
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021.
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022.
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2023.


VATROGASTVO

Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2018.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2019.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2020.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2021.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2022.
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2023.

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA i OPHODNJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE 2020
PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA 2020

PRIRODNE NEPOGODE

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2019.
Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2020.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Kalnik  – prosinac 2020.

Odluka o ustroju JUO

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Kalnik

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Kalnik

Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik

_____________________________________________________

IMOVINA

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Odluka o korištenju Doma hrvatskih branitelja na Kalniku u vlasništvu Općine Kalnik 
Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Kalnik 

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kalnik

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kalnik u vlasništvu Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025.
Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2020.
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2020.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE KALNIK ZA 2021. GODINU
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE KALNIK ZA 2022. GODINU

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2023. godinu
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2023. godinu

REGISTAR IMOVINE

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kalnik

Tablica-popis-poljoprivredno-zemljište u vlasništvu RH

___________________________________________________________________________

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije
Politika zaštite osobnih podataka Općine Kalnik

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik
Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kalnik


PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Odluka o izuzimanju od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec svibanj 2022.g

Odluka o cijeni usluga Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik SG 17/17

Odluka o načinu utvrđivanja osnovne plaće radnika u dječjem vrtiću

Odluka o osnovici za obračun plaće radnika u dječjem vrtiću


Projekti:

Projekti za koje je ishođena građevinska dozvola 

Procedura računi

Procedura obveze

Skip to content