Logotip web stranice kalnik.hr

Pristup informacijama

Ustavno pravo na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Općina Kalnik, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Općine Kalnik da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Općina Kalnik dužna je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Općina Kalnik obvezna je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Općine Kalnik može se izjaviti žalba povjerenici za informiranje u roku od 15 dana, dok se protiv njenog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Općina Kalnik, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Općini Kalnik:

  • putem telefona na broj 048 / 857 – 250
  • putem elektroničke pošte: [email protected]
  • poštom na adresu Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec

Službenik za informiranje:

Općina Kalnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. 15/14.)

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA 

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

 

Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
(“Narodne novine” broj 12/14 i 15/14)

Navedeni Kriteriji su temeljeni propis za sva tijela javne vlasti kada u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija naplaćuju stvarne materijalne troškove i troškove dostave informacije. U članku 3. stavku 1. navedenih Kriterija propisano je da visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Sukladno gore citiranoj odredbi, za obračun naknade stvarnih materijalnih troškova pružanja informacije od strane tijela javne vlasti mjerodavni su Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje je donijela Povjerenica za informiranje, a za usluge koje nisu navedene u istima tijelo javne vlasti samo određuje visinu naknade prema prosječnoj tržišnoj cijeni takvih usluga. Tijela javne vlasti imaju obvezu sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, na lako pretraživ način objaviti visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno gore navedenim Kriterijima.


Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Izvješće za 2015.
Izvješće za 2016.
Izvješće za 2017 – pdf.
Izvješće za 2017 – csv.
Izvješće za 2018 – pdf.
Izvješće za 2018 – csv.
Izvješće za 2019 – pdf
Izvješće za 2019 – csv
Izvješće za 2020.
Godisnje_izvjesce za 2021.-pdf
Godišnje izvjesce za 2021.-csv
Godisnje_izvjesce 2022.-pdf
Godišnje izvjesce 2022.-csv
Godisnje izvjesce za 2023 – pdf
Godisnje izvjesce za 2023 – csv

Upitnik za samoprocjenu sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv

Skip to content