Logo

Pristup informacijama

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće za 2015.
Izvješće za 2016.
Izvješće za 2017 – pdf.
Izvješće za 2017 – csv.
Izvješće za 2018 – pdf.
Izvješće za 2018 – csv.

_________________

PRISTUP INFORMACIJAMA

Ustavno pravo na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Općina Kalnik, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Općine Kalnik da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

U slučaju mogućnosti zakonskog ograničenja pristupa informaciji, Općina Kalnik dužna je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Općina Kalnik obvezna je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Općine Kalnik može se izjaviti žalba povjerenici za informiranje u roku od 15 dana, dok se protiv njenog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Općina Kalnik, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Općini Kalnik:

  • putem telefona na broj 048 / 857 – 250
  • putem elektroničke pošte: [email protected]
  • poštom na adresu Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec

Službenik za informiranje: Jasmina Žibrin

Općina Kalnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14. 15/14.)

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA 

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE