Logotip web stranice kalnik.hr

Poljoprivredno redarstvo

POLJOPRIVREDNI REDAR

Slučajeve zapuštenih poljoprivrednih površina možete prijaviti putem obrasca za prijavu koji mora biti cjelovito ispunjen i dostavljen putem elektroničke pošte na adresu: [email protected] ili osobnim dolaskom u Općinu Kalnik.

Obrazac za prijavu prekršaja poljoprivrednom redaru


Temeljem članka 65. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18), jedinice lokalne samouprave dužne su nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje rudina. Poslove obavljaju poljoprivredni redari koji osim općih uvjeta za prijem u službu moraju imati najmanje srednju stručnu spremu poljoprivredne struke.

Opis poslova poljoprivrednog redara:

 1. provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i općinskim odlukama
 2. kontrolira obradu poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzima mjere radi sprečavanja njegove zakorovljenosti
 3. nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije, provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka
 4. kontrolira održavanje živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih cestica, sadnju i održavanje vjetrobranih pojasa, te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
 5. izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten
 6. stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija
 7. obavlja druge poslove iz nadležnosti odjela kao i poslove prema nalogu općinskog načelnika i pročelnika.

Ukoliko vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ne poduzme mjere koje su propisane odlukom nakon pisane opomene, poljoprivredni redar može za to ovlastiti drugu fizičku ili pravnu osobu, a troškove snosi vlasnik odnosno posjednik.

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara Općine Kalnik s Gradom Križevcima


Podsjetnik vlasnicima i posjednicima poljoprivrednih površina na području Općine Kalnik

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.

Agrotehničke mjere predstavljaju skup mehaničkih, fizikalnih, kemijskih i bioloških zahvata u i na poljoprivrednom zemljištu s ciljem povećanja ili održavanja trenutne plodnosti zemljišta te osiguranja odgovarajućeg gospodarenja sadržajem organskog ugljika s ciljem sprječavanja ili smanjenja degradacije tla i zemljišta kako bi se osigurala sigurnost hrane, prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena, poboljšala kvaliteta tla, smanjila erozija, povećao kapacitet zadržavanja vode i povećala otpornost na sušu, dok bonitetna vrijednost zemljišta treba primjenom agrotehničkih mjera ostati ista ili bi se primijenjenim mjerama trebala povećati.

Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/19, od 31.7.2019.) propisane su potrebne agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište na području Općine Kalnik u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, posebne mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

(1) Pod agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu smatraju se:

 • minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka,
 • sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
 • suzbijanje organizama štetnih za bilje – biljnih bolesti i štetnika,
 • gospodarenje biljnim ostacima – korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
 • održavanje razine organske tvari i humusa u tlu,
 • održavanje povoljne strukture tla,
 • zaštita od erozije
 • održavanje plodnosti tla.

(2) Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:

 • održavanje živica i međa,
 • održavanje poljskih putova,
 • uređivanje i održavanje kanala,
 • sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa / čestica,
 • sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

(3) Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici su dužni:

 • održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske putove,
 • uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i slično, a najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
 • uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta su dužni:

 • prijaviti mjesto i vrijeme spaljivanja vatrogasnoj postrojbi koja djeluje na području na kojem se obavlja spaljivanje,
 • spaljivanje suhog korova i biljnog otpada obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 metara od ruba šumskog zemljišta te najmanje 15 metara od krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama, kao i od vodiča i stupova dalekovoda,
 • tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
 • spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
 • nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Zabranjuje se spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada.

(4) Nadzor nad provedbom navedenih mjera provode poljoprivredni redar Općine Kalnik, poljoprivredni inspektor i inspektor zaštite od požara. Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su osobi iz nadzora, u provedbi njegove ovlasti, omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – vlasnik odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta, ako:

 • ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
 • ne sprječava zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem,
 • ne poduzima mjere zaštite od biljnih bolesti i štetočina,
 • ne uklanja biljne ostatke na propisan način,
 • ne provodi mjere zaštite od erozije,
 • ne uređuje i ne održava živice i međe,
 • ne održava poljske putove,
 • ne uređuje i ne održava kanale,
 • ne sprečava zasjenjivanja susjednih parcela,
 • ne provodi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa,
 • ne provodi posebne mjere zaštite od požara,
 • ne poduzima propisane mjere prilikom uništavanja korova i biljnog otpada.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za gore navedene prekršaje.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a vlasnik je odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta, za gore navedene prekršaje.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta za gore navedene prekršaje.

Skip to content