Logotip web stranice kalnik.hr
Informiranje korisnika usluge

Informiranje korisnika usluge

 

 

 

Obavještajni letak za mještane

 

ODVOZ MJEŠOVITOG KOMUNALNOG OTPADA

Cijelo područje Općine Kalnik pokriveno je organiziranim odvozom otpada kojega na temelju sklopljenog ugovora skuplja i odvozi Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.

Miješani komunalni otpad skuplja se i odvozi po naseljima svaka 2 (dva) tjedna.

Cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada obračunava se po domaćinstvu i prema broju članova domaćinstva te veličini spremnika za pravne osobe. Odvozom otpada pokriveno je područje cijele Općine Kalnik, oko 435 kućanstava.

Sakupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim otpadom regulirano je člancima 32. – 42. Odluke o komunalnom redu na području Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/09.).

Cijene usluge skupljanja i gospodarenja otpadom na području Općine Kalnik regulirane su Cjenikom odvoza komunalnog otpada koji utvrđuje Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Općina Kalnik, s obzirom da ima manje od 1.500 stanovnika, a nije osigurala funkcioniranje reciklažnog dvorišta na svojem području, sklopila je u 2017. godini Sporazum s Komunalnim poduzećem d.o.o. Križevci o korištenju mobilne jedinice za odvojeno sakupljanje otpada, čime je osigurala funkcioniranje istog na svojem području posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu Zakona smatra reciklažnim dvorištem.

GLOMAZNI OTPAD

Glomazni otpad također odvozi Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci jednom godišnje, a skuplja se na javnim površinama u svim naseljima na području Općine Kalnik.
Sav otpad odlaže se na odlagalište otpada “Ivančino brdo“ u Križevcima, kojim upravlja Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci.

Azbest se odlaže na uređenoj kazeti za građevinski otpad odlagališta otpada “Ivančino brdo“ Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci.

ZELENI OTOCI

Zeleni otoci na kojima se skuplja otpad koji se može reciklirati (staklo, papir, PET ambalaža, tekstil i metali) postavljeni su na 5 lokacija, u naseljima Kalnik, Potok Kalnički, Vojnovec Kalnički, Popovec Kalnički i Šopron.

ODLAGALIŠTA OTPADA

Na području Općine Kalnik ne postoje odlagališta otpada.

EDUKACIJE

Edukacija stanovništva vezana uz odvojeno sakupljanje otpada s ciljem podizanja ekološke svijesti građana provodi se preko Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci, koje putem medija i vlastite internetske stranice obavještava stanovništvo o mogućnostima i potrebi odvojenog sakupljanja otpada.

Skip to content