Logotip web stranice kalnik.hr

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – objavljen u Podravskom listu dana 4. travnja 2011.

ODLUKA

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kalnik

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kalnik u zgradi Doma hrvatskih branitelja na Kalniku, Trg Stjepana Radića 5, površine 366 m2 (koja uključuje salu 200 m2, binu 45 m2, kuhinja+špajza 40 m2, predprostor 60 m2, sanitarni čvorovi 14 m2, prostorija 7 m2). Zgrada ima parkirnu površinu.

Prostor je namijenjen za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

II.

Poslovni prostor iz točke I. ove odluke daje se u zakup pravnim i fizičkim osobama putem javnog natječaja, koji se provodi prikupljanjem zatvorenih ponuda.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, sadrľi najviši ponuđeni iznos zakupnine.

III.

Zakup se daje na 10 godina. Ugovor o zakupu može se raskinuti i prije roka na koji je zaključen, sa rokom otkaza od tri mjeseca u slučajevima: ako zakupac nemarno i neodgovorno koristi objekt pod zakupom i ne obavlja ugostiteljsku djelatnost u skladu sa ugovorom, što ocjenjuje zakupodavac; ako zakupac ne plati najamninu za dospjela dva mjeseca; ako zakupac ne odrľava objekt odnosno inventar u skladu s ugovorom; ako zakupodavac poveća površinu poslovnog prostora uz uvjet da zakupoprimac ima pravo na novi ugovor sa istom cijenom zakupa po m2 po kojoj je bio sklopljen prvi ugovor o zakupu i do datuma do kojega je sklopljen prvi ugovor; ako se zakupac ne pridržava Programa namjene zakupljenog prostora.

Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iznosi 13,50 kn/m2, odnosno ukupno 4.941,00 kuna mjesečno.

Ponuđeni poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati uz prethodnu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5 i na broj telefona 048/857-250, 857-249.

IV.

Jamčevina za sudjelovanje na Natječaju, kao jedan od osnovnih uvjeta, iznosi šest početnih mjesečnih zakupnina (30.000,00 kuna) od kojih tri ostaju kao polog na računu Općine Kalnik do prestanka zakupa, a tri se uračunavaju u iznos zakupnine i obračunavaju se pri zaključenju ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora.

Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Kalnik broj 2360000-185600008, s pozivom na broj 68 7757-OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz prijavu.

Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku 8 dana po izboru natjecatelja.

Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od prihvaćene ponude, gubi pravo na povrat položenog iznosa jamčevine.

V.

Javni natječaj objavit će se u Podravskom listu (4. travnja 20011.) Radio Križevcima i na Internet stranicama Općine Kalnik.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave natječaja u „Podravskom listu“ računajući od prvog idućeg dana od objave natječaja.

VI.

Pismene ponude za sudjelovanje u natječaju dostavljaju se u zatvorenom omotu na adresu: Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48269 Kalnik, sa naznakom „ne otvarati, prijava na natječaj za zakup poslovnog prostora“.

Pisana ponuda mora sadržavati:

– Ime i prezime natjecatelja, njegovo prebivalište (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke ili obrta sa sjedištem za pravne osobe i obrtnike, OIB natjecatelja,

– Adresu i površinu poslovnog prostora koji je predmet natjecanja,

– Visinu ponuđene zakupnine po m2 odnosno ukupne mjesečne zakupnine,

– Izjavu o nekažnjavanju kandidata u smislu članka 50. važećeg Zakona o javnoj nabavi,

– Izvornik ili ovjerenu presliku iz odgovarajućeg registra za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, kao dokaz o registraciji ponuditelja za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva,

– SOL 2 ili BON 2,

– Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju poreznog dugovanja ne stariju od 7 dana,

– Reference o dosadašnjem radu kao dokaz da ponuditelj djeluje na području djelatnosti ugostiteljstva,

– Dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,

– Broj žiro-računa radi povrata jamčevine ukoliko natjecatelj ne uspije u natječaju,

– Izjavu da je ponuđač upoznat sa stanjem i opremljenošću poslovnog prostora,

– Izjavu da će ponuđač prostor, ukoliko je potrebno, urediti i privesti namjeni o svom trošku,

– Izjavu kojom ponuđač prihvaća da zakupodavac pet dana u godini ima pravo besplatnog korištenja prostora za vlastite potrebe uz prethodnu najavu i dogovor,

– Program namjene zakupljenog prostora,

– Dokaz kojim osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07) imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja, dokazuju svoj status.

VII.

Nepotpune prijave natjecatelja neće se razmatrati kao ni prijave natjecatelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja prema Općini Kalnik.

Općinsko vijeće Općine Kalnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

Prvenstveno pravo imaju:

– Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,

– Dragovoljci iz Domovinskog rata,

– Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta RH najmanje 12 mjeseci,

– članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– članovi obitelji zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Natjecatelji koji ostvaruju prvenstveno pravo imaju pravo prvenstva pod uvjetom da sudjeluju u javnom natječaju, da udovoljavaju uvjetima u javnom natječaju, da udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude, te da nisu korisnici mirovine ostvarene prema zakonskim propisima koji reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Prijave zaprimljene izvan roka navedenog u natječaju neće se razmatrati.

Općina Kalnik zadržava pravo na poništenje natječaja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja u natječaju.

O ulaganjima u poslovni prostor zakupac, uz prethodno odobrenje Općinskog vijeća sa zakupodavcem sklapa poseban ugovor prije započetih ulaganja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALNIK

KLASA: 372-03/11-01/02
URBROJ:2137/23-11-1
Kalnik, 25. ožujka 2011. PREDSJEDNIK Dražen Car

Skip to content