Logotip web stranice kalnik.hr
Javni poziv za evidentiranje nerazvrstane ceste

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstane ceste

Na temelju Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19. i 144/21) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; KLASA: 932-01/12-02/182; URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, Općina Kalnik objavljuje

J A V N I   P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju

 postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

            Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC67, k.č.br. 2466, u k.o. Kalnik, ukupne dužine cca 115 m koju čine:

  • prema katastru sastavljena od dijela katastarske čestice broj 328/1, 329. i 151/2 u k.o. Kalnik te dijelova susjednih katastarskih čestica koje ulaze u pojas ceste.

Datum započinjanja radova: 31.08.2022. godine

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izraditi će GEA NOVA d.o.o., Frankopanska ulica 7, Križevci, po ovlaštenom inženjeru geodezije Zoranu Posinković mag.ing.geod,et.geoinf., broj ovlaštenja GEO 1113.

Općina Kalnik će obilježiti granice zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih javnih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja 16. rujna 2022. godine, u vremenu od 10,00-12,00 sati, u prostorijama GEA NOVA d.o.o., Frankopanska ulica 7, Križevci.

Skip to content