Logotip web stranice kalnik.hr

Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje – komunalni redar

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine”, broj 57/12., 120/12. i 16/17.), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08. i 61/11.) i Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik za 2018. godinu, KLASA: 112-01/18-01/01, URBROJ: 2137/23-18-1 od 10. siječnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Kalnik objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u nastavku teksta: ZSN).

Na prijem polaznika ne primjenjuju se odrede ZSN-a o postupku prijma u službu službenika i namještenika.

Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Općina Kalnik podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita. Prava i obveze polaznika i Općine Kalnik bit će uređeni posebnim ugovorom.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prima se jedan (1) polaznik/polaznica na vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik na radno mjesto:
Komunalni redar – referent/referentica za komunalne poslove i komunalno redarstvo

Traženi stručni uvjeti:
– završena četverogodišnja srednja škola društvenog, ekonomskog, tehničkog, građevinskog ili općeg smjera (SSS),
– dobro poznavanje rada na računalu.

Polaznik/ca se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako se vodi u evidenciji nezaposlenih pri nadležnoj službi za zapošljavanje najmanje 30 dana i ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje.

U pisanoj prijavi treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt).

Osim prijave kandidati/kinje obavezno prilažu:
– životopis,
– presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine”, broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.),
– presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
– izvod/potvrdu iz elektroničkog zapisa HZMO-a o radno pravnom statusu,
– uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali se prije sklapanja pisanog ugovora moraju dostaviti na uvid originalni dokumenti.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima za koje Hrvatski zavod za zapošljavanje izda odobrenje o uključenju u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sukladno svojim pravilima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog poziva podnose na adresu:

OPĆINA KALNIK
Kalnik, Trg Stjepana Radića 5
48267 Orehovec
s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje”

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Koprivnica, Ispostava Križevci te na web stranici Općine Kalnik.

Link objave natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Skip to content