Logotip web stranice kalnik.hr
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Natječaj vrijedi od 29.11.2022. do 14.12.2022.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, ili preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelje, ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima;
 2. položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 3. ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika;
 4. da nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak;
 5. ima stručne i organizacijske sposobnosti.

Kandidat je dužan, uz vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma);
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita;
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), izdan u vrijeme trajanja natječaja;
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja;
 • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja;
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od dana objave natječaja.

Gore navedeni dokazi mogu se priložiti uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21):
Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21):
Osobe koje mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti, dužan je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, uz prijavu na natječaj priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz zakona, koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, na poveznici: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Skip to content