Logotip web stranice kalnik.hr
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij, ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili
c) specijalistički diplomski stručni studij, ili
d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelje, ili
e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima;
2. položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
3. ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika;
4. da nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak;
5. ima stručne i organizacijske sposobnosti.

Kandidat je dužan, uz vlastoručno potpisanu prijavu priložiti:

  • životopis;
  • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma);
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita;
  • dokaz o radnom iskustvu/stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), izdan u vrijeme trajanja natječaja;
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja;
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja;
  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.

Rok za predaju prijave s kompletnom dokumentacijom je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj je objavljen s danom 4.1.2023. godine u Narodnim novinama, broj 2/2023, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.

Skip to content