Logotip web stranice kalnik.hr
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 • za odgojitelja ili stručnog suradnika, s položenim stručnim ispitom,
 • ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja,
 • ima stručne i organizacijske sposobnosti,
 • nije kažnjavana i protiv koje se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak.

KANDIDAT JE DUŽAN UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU PRILOŽITI:

 • životopis, vlastoručno potpisan;
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili e-zapis iz knjige državljana);
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma);
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita;
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od mjesec dana;
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19);
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starija od 6 mjeseci;
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starija od 6 mjeseci.

Gore navedeni dokazi se prilažu uz prijavu u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike na uvid.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužne su pozvati se na to pravo u prijavi i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se u propisanom roku u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj” neposredno ili poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, 48260 Križevci.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“.  Više o natječaju možete pročitati na linku: https://kalnicki-jaglac.com.hr/natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-ravnatelja-6/

Natječaj traje od 1. lipnja do 16. lipnja 2022.

Skip to content