Logotip web stranice kalnik.hr

Natječaj za utvrđivanje prijedloga člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kalnik («Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije» broj 5/13) općinski načelnik Općine Kalnik raspisuje

NATJEČAJ

za utvrđivanje prijedloga člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o.

I.

Ovim natječajem Općina Kalnik kao suvlasnik Komunalnog poduzeća d.o.o. poziva zainteresirane osobe (u daljnjem tekstu: kandidati) koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Natječajem na podnošenje prijava za člana u Nadzornom odboru Komunalnog poduzeća d.o.o.
Rodni nazivi u ovom Natječaju jednako se odnose na kandidate ženskog i muškog spola.

II.

Kandidat za člana nadzornog odbora trgovačkog društva iz točke 1. ovog natječaja možže biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, te koja osim uvjeta propisanim Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i sljedeće uvjete:

  • da ima završen stručni studij (najmanje 180 ECTS) ili preddiplomski sveučilišni studij (najmanje 180 ECTS) ili završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
  • ima 3 (tri) godine radnog iskustvana poslovima u trgovačkom društvu,
  • da članstvom u nadzornom odboru trgovačkog društva nije u sukobu interesa.

III.

Kandidati uz prijavu za natječaj dužni su obavezno priložiti:

– životopis,

– kopiju osobne iskaznice,

– presliku diplome ili drugog zakonskog dokumenta kojim dokazuje stručnu spremu,

– presliku radne knjižice ili drugi dokaz o radu u trgovačkom društvu,

– izjavu o nepostojanju okolnosti utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakonom o trgovačkim društvima (“Narodne novine” br.111/93, 34/99,121/99, 52/00,118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), a koje bi ga sprječavale u obnašanju funkcije oglašene natječajem.

IV.

Na temelju rezultata provedenog javnog natječaja, Općinskom vijeću Općine Kalnik predlažu se kandidati za članove nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o., a Općinsko vijeće Općine Kalnik predlaže skupštini Komunalnog poduzeća d.o.o. člana nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

V.

Javni natječaj objavljuje se na internet stranici i oglasnoj ploči Općine Kalnik i Radio stanici Križevci.

VI.

Prijave s dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se do 27. ožujka 2014. na adresu:
Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec.

VII.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni natječaj neće se uzeti u razmatranje.

Skip to content