Logotip web stranice kalnik.hr

Objavljeni natječaji Ministarstva turizma

Obavještavaju se stanovnici Općine Kalnik koji se namjeravaju baviti turizmom na području Općine Kalnik kroz obnovu i uključivanje u turističku ponudu tradicijskih kuća, podruma, mlinova, klijeti, tradicijskih obrta i sl. da je Ministarstvo turizma RH raspisalo javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za spomenute projekte obnove. U nastavku teksta prenosimo javni poziv Ministarstva turizma.

Osim spomenutog natječaja (javnih poziva) objavljeni su i drugi javni pozivi za kandidiranje projekata i dobivanje drľavne potpore više na www.mint.hr

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

objavljuje

O T V O R E N I JA V N I P O Z I V

za kandidiranje projekata za dodjelu drľavne potpore temeljem

Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine

u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU”

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata koji će doprinijeti:

– ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od posebne drľavne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini

– zaštiti, obnovi i vrednovanju kulturne baštine uključivanjem u turističku ponudu

– zaštiti, obnovi i vrednovanju prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu

II. Sredstva će se odobravati za osmišljavanje i realizaciju programa i projekata vezanih za točku I., i to za:

– obnovu kulturne baštine (tradicijskih kuća i/ili pripadajućih gospodarskih objekata i okućnica, podruma, mlinova, radionica tradicijskih obrta, uređenje privatnih etno zbirki i sl.)

– uređenje i zaštitu prirodne baštine zaštićenih područja (vidikovci, poučne i pješačke staze, špilje, info-punktovi i sl.)

u svrhu uključivanja u turističku ponudu (kao gospodarski ugostiteljsko – turistički objekti ili turističke atrakcije).

III. Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim osobama (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva –OPG, hrvatski državljani).

IV. Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

V. Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekata:

1. popunjen obrazac zahtjeva “BT/09” koji se nalazi na www.mint.hr

2. dokazi o pravnom statusu predlagatelja/nositelja projekta (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, OPG, obrtnica ili osobna iskaznica fizičke osobe)

3. dokazi o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema kulturnoj ili prirodnoj baštini za koji se traži državna potpora

4. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi

5. projektna dokumentacija koja sadrži; naziv projekta, ciljevi, program ulaganja, trajanje i faze realizacije, idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija s potrebnim odobrenjima sukladno predloženom Projektu, troškovnik i foto-dokumentaciju postojećeg stanja (objekta, okoliša i sl.)

Cjelovit tekst Programa i obrazac Zahtjeva sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na Internet stranicama Ministarstva (www.mint.hr ).

VI. Prijave za dodjelu sredstava razmatra Povjerenstvo osnovano u Ministarstvu turizma. Odluku o dodjeli sredstava donosi ministar temeljem prijedloga Povjerenstva. Ministar s korisnikom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta.

Sastavni dio Ugovora je bjanko zadužnica koju dostavlja korisnik u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja. Kandidiranjem projekta podnositelj zahtjeva je suglasan o javnoj objavi podataka po Odluci o dodjeli sredstava.

VII. Pri odluci o dodjeli sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

1. kvalitetna priprema i obrada programa/projekta, te jasno definiran sadrľaj koji je sukladan cilju obnove i vrednovanja kulturne i prirodne baštine i njihovog uključivanja u turističku ponudu

2. ocjena vrijednosti kulturne ili prirodne baštine

3. procjena pozitivnih učinaka povećanja turističkog prometa

4. faza realizacije projekta (udio već uloľenih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima)

5. odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja

6. sudjelovanje županija ili gradova/općina i drugih subjekata (turističke zajednice, međunarodne organizacije i dr.) u sufinanciranju

7. procjena učinaka u razmjerno kratkom vremenu

8. ocjena originalnosti projekta u smislu proširenja turističke ponude

VIII. Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije programa/projekta, kao i kontrole namjenskog trošenja sredstava.

IX. Prijave se šalju preporučeno na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom „ne otvaraj – javni poziv, „BAŠTINA U TURIZMU“.

X. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

XI. Javni poziv je otvoren do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. god.

Skip to content