Logo

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak OSPUO za IV. ID PPU Općine Kalnik

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 4/18) i prethodnog Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 351-03/19-01/49, URBROJ: 2137/1-05/03-19-2 od 5. srpnja 2019.) da Izmjene i dopune Plana nemaju vjerojatno značajan utjecaj na ekološku mrežu i okoliš te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene za ekološku mrežu kao niti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, niti ocjenu o potrebi strateške procjene za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik, općinski načelnik dana 9. srpnja 2019. donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak OSPUO za IV. ID PPU Općine Kalnik
Prethodno mišljenje nadležnog županijskog odjela za prostorno uređenje