Logotip web stranice kalnik.hr

Održana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Na svojoj 19. sjednici koja je održana 2. ožujka 2012. godine Općinsko vijeće Općine Kalnik između ostalog donijelo je:

Zaključak o izgradnji školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Kalnik prema postojećem Idejnom projektu projektanta Kašik projektiranje inženjering konzalting d.o.o., Križevci. TD:18/10 i ishođenoj lokacijskoj dozvoli Klasa:UP-I-350-05/10-02/34, Ur.broj:2137/1-06/202-10-22 od 31.12.2010. godine Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Križevci.

Odluku o prihvaćanju izrade parcelacije zemljišta od strane ovlaštenog geodeta nad dijelom katastarskih čestica broj 229/14 i 229/13, zk.ul. 1487 i 2720, k.o. Kalnik u vlasništvu Planinarskog društva Kalnik Križevci, te formiranje nove čestice i prijenos iste u vlasništvo Općine Kalnik, a u svrhu uređenja i gradnje ceste C4, pojačanog održavanja dijela ŽC 2138, parkirališta i prilaza Starom gradu i Planinarskom domu sukladno projektnoj dokumentaciji.

Plan zaštite i spašavanja Općine Kalnik

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik

Odluku o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik

Zaključak o podnošenju projektnog prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska

Skip to content