Logotip web stranice kalnik.hr
Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Održana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Dana 29. rujna 2021. godine s početkom u 18:00 sati održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik kojoj su prisustvovali svi članovi  Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Usvojeni su sljedeći akti:

  • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 4. lipnja do 30. lipnja 2021. godine sa 6 ZA i 3 SUZDRŽANA glasova
  • Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Kalnik za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Kalnik do 31. prosinca 2021. godine sa 9 glasova ZA, jednoglasno
  • Odluku o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ na Općinu Kalnik sa 6 ZA i 3 PROTIV glasova
  • Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Sportsko-vatrogasni centar „Kamen“ sa 9 glasova ZA, jednoglasno
  • Odluku o odustajanju od provođenja projekta „Izgradnja tržnice Kalnik“ sa 6 ZA i 3 PROTIV glasova
  • Odluku o prijedlogu za imenovanje Uprave – direktora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća Kalnik d.o.o.sa 6 ZA i 3 PROTIV glasova
  • Odluku o prijedlogu za imenovanje Uprave – direktora trgovačkog društva Life Kalnik d.o.o. sa 6 ZA i 3 PROTIV glasova
  •  Zaključak o odobravanju novčanih sredstava za putne troškove gerontodomaćici Animiri Varović, Ljubici Žibrin, Dubravki Sokač, Tanji Remanar i Jasni Tonković sa 9 glasova ZA, jednoglasno

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu nije usvojen sa 3 ZA, 3 PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasova.

Skip to content