Logotip web stranice kalnik.hr
Općina Kalnik na završnom dijelu projekta Uparticipate u Barceloni

Općina Kalnik na završnom dijelu projekta Uparticipate u Barceloni

Općina Kalnik sudjelovala je na završnom dijelu projekta Uparticipate u periodu od 4. do 7. ožujka 2024. godine, u Barceloni, s ciljem kvalitetnijeg pristupa integraciji imigranata izvan EU u društvo te lakšeg rješavanja izazova s kojima se susreće svaki grad ili općina iz zemalja partnera, a ujedno i samo olakšavanje integracije imigrantima.

Osim Hrvatske, partneri su bili Španjolska, Slovenija, Grčka, Cipar, Rumunjska i Bugarska. U ime općine Kalnik sudjelovali su Kristina Koluder, Branimir Suzić i Sanja Horvat.

Fokus je bio na interaktivnim radionicama kroz koje su sudionici iznosili svoje ideje te pokušali iznijeti i razmijeniti primjere dobre prakse iz različitih perspektiva, a s naglaskom na benefite integracije migranata u društvo. Uz to su se susreli s različitim kulturama, običajima, raznim životnim sudbinama i pričama.

Djevojka porijeklom iz Pakistana podijelila je vlastito iskustvo i opisala kako funkcionira zajednica doseljenika iz Pakistana na području Barcelone i Španjolske, kako se međusobno podupiru ali i sudjeluju u raznim svakodnevnim aktivnostima koja ih povezuju s lokalnim stanovništvom.

Barcelona je inače grad poznat po vrlo liberalnim stavovima, koji prihvaća apsolutno svaku osobu, neovisno o njenom porijeklu, političkoj, vjerskoj ili drugoj orijentaciji. No nije to uvijek bilo tako. Dugo su se i kod njih radile diskriminacije, dok neki nisu odlučili tome stati na kraj i promišljali o najboljem načinu za to. Shvatili su kako najveći utjecaj na društva i zajednice imaju uspješni, poslovni ljudi. Stoga su njih odlučili zamoliti za uključenje u zajednicu koja promovira prihvaćanje migranata kroz zaposlenja, odlučivanje, pravo izbora i slično. No, konkretne primjere dobre prakse ćemo navesti kasnije.

U gradskoj biblioteci Barcelone održan je i vrlo zanimljiv panel na kojem su stručnjaci iznijeli svoja iskustva i prijedloge za navedene izazove. Njihova iskustva temeljena su na dugogodišnjem iskustvu pri radu u institucijama koje se bave integracijom migranata, a dvoje od njih i vlastitim primjerima jer su i sami prošli vlastitu borbu integracije iz Kolumbije i Turske u Španjolsku. Navedeni panel otvorio je predstavnik EU komisije, a nakon njega i načelnik Manisesa – općine smještene blizu Valencije.

Svi partneri projekta prezentirali su stanje na vlastitom terenu – izazove i primjere kako se s istima nose. Osim praćenja rada skupine iz Španjolske, konkretnije Manisesa, imali smo priliku upoznati se s radovima pojedinaca iz Grčke, Cipra, Rumunjske, Bugarske, te Slovenije, ali i prikazati naš rad u Hrvatskoj.

Iz svega toga izdvajamo neke od primjera dobre prakse:
• Uključivanje u lokalne ogranke javne uprave različite ljude (manjine)
• Otvaranje fondova koji su otvoreni za sve, ne samo za migrante. Cilj je da se smanji tenzija i gnjev lokalnog stanovništva koje financiranje imigranata više nego njih shvaća licemjernim
• Uključenje cijenjenih poduzetnika od strane lokalnog stanovništva koji se bore protiv klasičnih stereotipa o migrantima
• Implementacija projekata koji povezuju lokalnu zajednicu u globalu
• Stvaranje novih medijskih narativa
• Implementacija vođenih tura i lekcija za djecu osnovnih škola s ciljem dodatne edukacije i svijesti raznolikosti društva
• “Živa knjižnica“ – knjižnica kao i svaka druga samo što su “knjige“ zapravo ljudi koji predstavljaju i dijele svoje priče i iskustva iz ranjive skupine koja se suočava s klasične stereotipima, predrasudama, diskriminacijom i socijalnom marginalizacijom
• Stranci kao volonteri.

Posebno se ističe borba protiv diskriminacije i rasizma, kao i uključivanje manjina na pravo izbora. Upravo zato, s ciljem ojačavanja demokratskog sudjelovanja migranata na lokalnoj razini, kako bi dobili priliku postati dio lokalne zajednice, sudionici su dogovorili nastavak suradnje i po završetku projekta. Uz to su još jednom potvrdili bogatstvo različitosti i složili se da svijet postaje bolje mjesto kad svi prihvaćamo sve oko sebe, ali i čuvamo svoje.

Projekt je financiran sredstvima Europske komisije kroz program CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti.

 

 

The Municipality of Kalnik participated in the final part of the UParticipate  project in the period from 4 to 7 March 2024, in Barcelona, with the aim of better access to the integration of immigrants from outside the EU into society and easier resolution of the challenges faced by each city or municipality from partner countries, and at the same time facilitating integration for immigrants.

In addition to Croatia, the partners were Spain, Slovenia, Greece, Cyprus, Romania and Bulgaria. Kristina Koluder, Branimir Suzić and Sanja Horvat participated on behalf of the Kalnik municipality.

The focus was on interactive workshops through which participants presented their ideas and tried to present and exchange examples of good practice from different perspectives, with an emphasis on the benefits of integrating migrants into society. In addition, they encountered different cultures, customs, various life destinies and stories.

A pakistani girl shared her own experience and described how the community of immigrants from Pakistan works in the Barcelona and Spain area, how they support each other but also participate in various daily activities that connect them with the local population.

Barcelona is a city known for its very liberal views, which accepts absolutely every person, regardless of their background, political, religious or other orientation. But it wasn’t always like that. For a long time, they were discriminated against, while some did not decide to put an end to it and thought about the best way to do it. They realized that successful, businesspeople have the greatest impact on societies and communities. Therefore, they decided to ask them to join a community that promotes the acceptance of migrants through employment, decision-making, the right to choose and the like. But we will give specific examples of good practice later.

A very interesting panel was held in the City Library of Barcelona, where experts presented their experiences and suggestions for these challenges. Their experiences are based on many years of experience in working in institutions dealing with the integration of migrants, and two of them and their own examples because they themselves went through their own struggle of integration from Colombia and Turkey to Spain. This panel was opened by a representative of the EU Commission, followed by the mayor of Manises – a municipality located near Valencia.

All project partners presented the situation on their own ground – challenges and examples of how they deal with them. In addition to monitoring the work of the group from Spain, more specifically Manises, we had the opportunity to get acquainted with the works of individuals from Greece, Cyprus, Romania, Bulgaria and Slovenia, but also to show our work in Croatia.

From all this, we highlight some examples of good practice:

  • Inclusion in local branches of public administration different people (minorities)
  • Open funds that are open to everyone, not just migrants. The aim is to reduce the tension and anger of the local population, who perceive the funding of immigrants more than they are hypocritical.
  • The involvement of respected entrepreneurs by the local population who fight against classic stereotypes about migrants
  • Implementation of projects that connect the local community in general
  • Creating new media narratives
  • Implementation of guided tours and lessons for primary school children with the aim of additional education and awareness of the diversity of society
  • “Living Library” – a library like any other only that “books” are actually people who represent and share their stories and experiences from a vulnerable group facing classic stereotypes, prejudices, discrimination and social marginalization
  • Strangers as volunteers.

In particular, the fight against discrimination and racism is highlighted, as well as the inclusion of minorities in the right to choose. That is why, with the aim of strengthening the democratic participation of migrants at the local level, in order to get the opportunity to become part of the local community, the participants agreed to continue cooperation even after the completion of the project. In addition, they once again confirmed the richness of diversity and agreed that the world becomes a better place when we all accept everything around us, but also keep our own.

The project is funded by the European Commission through the CERV – Project Time of Crisis – A Chance for European unity.

Skip to content