Logotip web stranice kalnik.hr
Peti događaj u okviru projekta FORCEP, Kalnik, Hrvatska

Peti događaj u okviru projekta FORCEP, Kalnik, Hrvatska

U Kalniku je od 23. do 25. ožujka održana radionica i okrugli stol na temu Aktivno građanstvo među nezaposlenima i utjecaj COVID-19 na promjene na tržištu rada i mogućnostima.

“Prosljeđivanje demokratskog sudjelovanja u EU – FORCEP” 24-mjesečni je projekt usmjeren na promicanje europskog građanstva i poboljšanje uvjeta za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije. Kako bi se to postiglo, cilj projekta je razviti mrežu općina, ojačati proces e-demokracije kako bi građani razumjeli proces donošenja politika Unije i promicati mogućnosti za društvo da angažira određenu ciljnu skupinu: nezaposlene. Cilj projekta je promicanje međukulturne razmjene u području zapošljavanja i razvijanje razumijevanja građana o ključnim ciljevima politike EU-a, uključujući strategiju EU-a za 2021., u kojoj se naglašava pametan, održiv i uključiv rast.

Glavni dijelovi dnevnog reda bili su: Predstavljanje izazova nezaposlenosti u Hrvatskoj, Sloveniji i Grčkoj – studije slučaja iz Hrvatske, Slovenije i Grčke; Predavanje “Pitanja zapošljavanja i rada” Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; Rasprava o pitanjima zapošljavanja i rada – Sjednica na kojoj će sve zemlje razmotriti i otkriti zajedničke izazove i rješenja; Govor: “Lokalne i regionalne vlasti o prilagodbama politika zbog COVID19” – Govor lokalne predstavnice, direktorice LAG-a PRIZAG Nevenke Badnjak; Okrugli stol/radionica: Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarstvo EU-a i način raspodjele učinka među različitim sektorima; Sesije distribucije po zemljama, s naglaskom na razmjenu i analizu uspješnih praksi; Radionica: “Mjere za zadovoljavanje potreba zajednice građana EU-a i demokratskih vrijednosti”. Konzorcij se sastoji od 8 partnera: Institut za socijalne inovacije i koheziju – Pedeset i pedeset (koordinator – Grčka), Udruga za razvoj volonterskog rada Novo mesto (Slovenija), Asociatia A.S.E.L. RO (Rumunjska), Comune di Penne (Italija), West-Pannon Nonprofit Ltd. (Mađarska), Općina Kalnik (Hrvatska), Općina Almoradi (Španjolska).

Projekt sufinancira Europska unija u okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Mreža gradova

Agenda_FORCEP_WP5 – Workshop (Round Table) 1 – Unemployed Active citizenship COVID19_CRO

 

In Kalnik, Croatia, a workshop and round table was held from March 23 to 25 on the topic Active citizenship among the unemployed and the impact of COVID-19 on changes in the labor market and opportunities

“Forwarding Democratic EU Participation – FORCEP” is a 24-month project aimed at promoting European citizenship and improving the conditions for civic and democratic participation at the Union level. In order to achieve this, the project aims to develop a network of municipalities, to strengthen the process of e-democracy so that citizens understand the Union’s policy-making process and to promote opportunities for society to engage a specific target group: the unemployed. The aim of the project is to promote intercultural exchange in the field of employment and to develop citizens’ understanding of key EU policy objectives, including the EU 2021 strategy, which emphasizes smart, sustainable and inclusive growth.

The main parts of the agenda were: Presentation of unemployment challenges in Croatia, Slovenia and Greece – case studies from Croatia, Slovenia and Greece; Lecture: “Employment and labor issues” of the Croatian Employment Institute; Discussion on Employment and Labor Issues – A session for all countries to reflect and discover common challenges and solutions; Speech: “Local and regional authorities on policy adjustments due to COVID19” – Speech by local representative, director of LAG PRIZAG Nevenka Badnjak; Roundtable/workshop: The impact of COVID-19 on the EU economy and how the impact is distributed among different sectors; Distribution sessions by country, with an emphasis on the exchange and analysis of successful practices; Workshop: “Measures to meet the needs of the community of EU citizens and democratic values”. The consortium consists of 8 partners: Institute for Social Innovation and Cohesion – Fifty-Fifty (coordinator – Greece), Association for the Development of Voluntary Work Novo mesto (Slovenia), Asociatia A.S.E.L. RO (Romania), Comune di Penne (Italy), West-Pannon Nonprofit Ltd. (Hungary), Municipality of Kalnik (Croatia), Municipality of Almoradi (Spain)

The project is co-financed by the European Union within the Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) program, Network of Towns.

Skip to content