Logotip web stranice kalnik.hr
Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik

Na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/16), Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik raspisuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik u 2024. godini

Javni poziv – priznanja 2024

Pozivaju se predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KALNIK u 2024. godini:

1. Počasni građanin Općine Kalnik
Počasnim građaninom Općine Kalnik mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku općine ili Republike Hrvatske u cjelini. Imenovanje Počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava. Počasnom građaninu dodjeljuje se povelja o imenovanju počasnim građaninom općine.

2. Nagrada Općine Kalnik za životno djelo
Nagrada Općine Kalnik za životno djelo dodjeljuje se građanima općine ili drugim osobama za rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, kulture i športa te drugih djelatnosti značajnih za razvoj i ugled općine. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se isključivo osobi kojoj do sada ista nije dodijeljena. Za životno djelo se u pravilu dodjeljuju najviše dvije nagrade godišnje koje se sastoje od odgovarajuće plakete.

3. Nagrada Općine Kalnik
Nagrada Općine Kalnik je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života općine, kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednjih pet godina koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje. U jednoj kalendarskoj godini mogu se dodijeliti najviše dvije nagrade koje se sastoje od odgovarajuće plakete.

4. Zahvalnica Općine Kalnik
Zahvalnica Općine Kalnik je javno priznanje fizičkoj osobi, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za postignuti jednokratni uspjeh, doprinos promidžbi općine za uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Kalnik mogu dati ovlašteni predlagatelji: Općinsko vijeće, općinski načelnik, radna tijela Općinskog vijeća, trgovačka društva i ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SU SLJEDEĆI:

a) za fizičke osobe
− da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovog područja;
− da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.
b) za pravne osobe
− da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku općine, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu općine i Republike Hrvatske.

ROK za podnošenje pisanih prijedloga je zaključno sa 3. srpnja 2024.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti detaljno pismeno obrazložen putem propisanog OBRASCA, ovisno o predloženom kandidatu (fizička ili pravna osoba), koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Općine Kalnik (www.kalnik.hr) ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik.

Obrazac-prijedloga-za-dodjelu-javnog-priznanja-fizičkim-osobama – doc
Obrazac-prijedloga-za-dodjelu-javnog-priznanja-fizičkim-osobama – pdf
Obrazac-prijedloga-za-dodjelu-javnog-priznanja-pravnim-osobama – doc
Obrazac-prijedloga-za-dodjelu-javnog-priznanja-pravnim-osobama – pdf

Uz prijedloge se prilaže i potrebna odgovarajuća dokumentacija: objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i slično, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/16).

Prijedlozi moraju sadržavati naznaku samo jednog javnog priznanja za koje se kandidat predlaže.

Nepravodobni, nepotpisani, kao i prijedlozi iz kojih nije vidljivo za koje javno priznanje te iz kojeg područja djelovanja se kandidat predlaže, neće se razmatrati.

Prijedlozi se podnose u zatvorenoj omotnici, poštom ili neposredno, na adresu:

OPĆINA KALNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, 48260 Križevci

sa naznakom: “ZA JAVNA PRIZNANJA – NE OTVARAJ“

Na zahtjev Odbora, ovlašteni predlagatelj je dužan naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Ovlašteni predlagatelj pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe javnog poziva sukladno Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), a u slučaju da ne pristaje potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.

KLASA: 061-01/24-01/01
URBROJ: 2137-23-02-24-1
Kalnik, 3. lipnja 2024.

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KALNIK

Skip to content