Logotip web stranice kalnik.hr

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – komunalni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto komunalni redar – 1 izvršitelj/ica, na pola radnog vremena, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca („Narodne novine“ broj 24/2020, od 4. ožujka 2020. godine), dana 23. ožujka 2020. objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 31. ožujka 2020. godine (utorak) obaviti će se pisano testiranje za obavljanje poslova komunalnog redara, u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, s početkom u 14,00 sati.

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo kandidati za koje je Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo da ispunjavaju formalne uvjete.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem bit će telefonskim putem obaviješteni o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Na testiranje je potrebno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na javni natječaj.

Pisano testiranje se sastoji od testa u četiri dijela. Maksimalan broj bodova koji kandidati mogu ostvariti je 40 bodova. Smatra se da su kandidati položili test ukoliko su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pojedinog dijela pismenog testa.
Pisano testiranje traje 60 minuta.

PODRUČJE TESTIRANJA ODNOSNO PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17. i 98/19);
  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20);
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09);
  4. Odluka o komunalnom redu na području Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/19).

Intervju će se provesti isti dan s početkom u 15,30 sati, samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pojedinog dijela pismenog testa. Kroz razgovor sa kandidatima prilikom intervjua utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad na navedenom radnom mjestu. Na intervjuu je moguće ostvariti 10 bodova.

Nakon izvršenog pisanog testiranja i razgovora – intervjua, maksimalno ostvariv sveukupni broj bodova je 50.

Rezultati testiranja objaviti će na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Kalnik.

O rezultatima javnog natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj poziv objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Kalnik.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Rezultati prethodne provjere znanja i sposobnosti

Rang lista kandidata

Skip to content