Logotip web stranice kalnik.hr

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kalnik za razdoblje 2019.-2025.

Na temelju članka 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17. i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 4/18), Općinsko vijeće Općine Kalnik na 17. sjednici održanoj 23. prosinca 2019. donijelo je Odluku o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025. godine.

Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Kalnik

Skip to content