Logotip web stranice kalnik.hr
III. Izmjene i dopune PPUO Kalnik

III. Izmjene i dopune PPUO Kalnik

 

 

 

 

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik

“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”, broj 6/17 od 02.05.2017.

____________________________________

Obavijest vezana uz nacrt prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Kalnik

Pozivaju se svi zainteresirani da najkasnije do 30. studenoga 2016. godine dostave svoje prijedloge, zahtjeve i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana u pisanom obliku na adresu Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik ili putem e-maila: [email protected].

Prijedlozi, zahtjevi i primjedbe moraju sadržavati ime i adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje na koju česticu ili nešto drugo se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Grafički dio Nacrta prijedloga Plana, odnosno kartografski prikazi građevinskih područja naselja u mjerilu 1:5000, nalaze se na oglasnoj ploči u prostorijama Općine te su objavljeni u elektronskom obliku na internet stranici Općine odnosno na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/qGsx3Q

Nacrt prijedloga Plana predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama.

Napominjemo da javnost može sudjelovati i u javnoj raspravi koja slijedi, ali preporučamo da svoje zahtjeve i primjedbe date već u ovoj fazi kako bi što efikasnije i kvalitetnije izradili Plan.

Ova obavijest objavit će se na internet stranici Općine Kalnik te na oglasnoj ploči Općine.

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Kalnik

ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PPUO KALNIK

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik

Izmjene i dopune Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik

Kratak opis projekta:

Obuhvat III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik određen je granicama Općine Kalnik.

Općina Kalnik prijavila se na Natječaj za provedbu Podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«.

Zadnje Izmjene i dopune PPUO Kalnik rađene su 2011. godine, tako da je potrebno uskladiti PPUO Kalnik sa planom višeg reda, što je i jedan od navedenih razloga za izradu Izmjena i dopuna PPUO Kalnik. Jedan od razloga za Izmjenu i dopunu Plana je usklađivanje sa Prostornim planom višeg reda – Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije (PPKKŽ).

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:
– usklađivanje prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), te drugim propisima,
– usklađivanje prostornog plana sa Prostornim planom Koprivničko-križevačke županije (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, broj 8/01, 8/07, 13/12 i 5/14),
– korekcije građevinskih područja sukladno uočenim potrebama u prostoru i sukladno zahtjevima građana,
– omogućavanje što bržeg i jednostavnijeg formiranja naselja za potrebe stanovanja na lokaciji “Novi Kalnik” (propisivanjem detaljnih uvjeta provedbe zahvata u prostoru sukladno čl.79. Zakona o prostornom uređenju),
– revidiranje građevinskih područja naselja Kalnik, Potok Kalnički, Kamešnica, Šopron, Borje, Obrež Kalnički, Popovec Kalnički i Vojnovec Kalnički,
– formiranje “Poduzetničke zone Kalnik” koja obuhvaća: Zonu Popovec Kalnički Zapad, Popovec Kalnički Istok, Potok Kalnički Sjever, Kalnik Jug te energetski vjetro-park Šopron,
– redefiniranje i dopunjavanje uvjeta gradnje i uređenja površina (javne zelene površine, površine ugostiteljsko-turističke namjene i dr.),
– redefiniranje i dopunjavanje uvjeta gradnje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja (gospodarskih građevina, rekreacijskih građevina i dr.),
– korekcije prometne i komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija i odvodnja, toplovodi i elektrifikacija u skladu s izvedenim i planiranim zahvatima te korekcije širina prometnica),
– određivanje lokacije za odlaganje / zbrinjavanje građevinskog otpada i razmatranje eventualne promjene površina za iskorištavanje mineralnih sirovina,
– definiranje smjernica za izradu plana urbane sanacije,
– izrada urbanističkih preduvjeta parcelacije,
– usklađivanje Odredbi i kartografskih prikaza koji se odnose na prirodnu i kulturnu baštinu s novim propisima,
– ispravak drugih grešaka i neusklađenosti.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana odnose se na utvrđene razloge kako bi se omogućila njegova učinkovita provedba i prilagodba potrebama stanovništva Općine Kalnik.

Prema Odluci o izradi, Izmjenama i dopunama Plana trebalo bi se odrediti i stvoriti uvjete za:
– formiranje “Poduzetničke zone Kalnik” te
– određivanje lokacije za odlaganje / zbrinjavanje građevinskog otpada i razmatranje eventualne promjene površina za iskorištavanje mineralnih sirovina,
što su zahvati koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš.

Izmjenama i dopunama Plana propisuje se obveza izrade prostornih planova niže razine – urbanističkih planova uređenja i daje smjernice za njihovu izradu.

Odlukom o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Općini Kalnik dodijeljena je potpora u iznosu od 115.000,00 kn, za Podmjeru 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti«- provedba Operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«.

Skip to content