Logotip web stranice kalnik.hr

Javni natječaj za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) i Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu nekretnine u vlasništvu Općine Kalnik i nekretnina u vlasništvu fizičke osobe, KLASA: 944-04/17-01/01, URBROJ: 2137/23-17-3 od 10. listopada 2017, općinski načelnik općine Kalnik objavljuje

Javni natječaj za zamjenu nekretnina

Tržišna vrijednost nekretnina utvrđena je po nalazu i mišljenju ovlaštenih stalnih sudskih vještaka.

Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Pravo podnošenja ponuda imaju i strani državljani i pravne osobe sukladno zakonskim odredbama.

Pisana ponuda mora sadržavati:
– podatke o imenu i prezimenu ponuditelja, odnosno podatak o pravnoj osobi,
– adresu /sjedište ponuditelja i OIB,
– dokaz o državljanstvu, odnosno izvadak iz registra trgovačkog suda, odnosno obrtnog registra, registra udruge ne stariji od 60 dana,
– podatak o nekretninama za koje podnosi pismenu ponudu,
– ponuđenu naknadu iskazanu brojkom i slovima,
– pismenu izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja,
– potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kalnik o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi.

Nepotpune ili nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Pisana ponuda dostavlja se putem pošte ili osobno na adresu: Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za zamjenu nekretnina – ne otvaraj” te imenom i prezimenom ponuditelja.

Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 8 (osam) dana od dana objave natječaja na stranicama Općine Kalnik-www.kalnik.hr i na oglasnoj ploči Općine Kalnik i počinje teći sljedećeg dana od dana objave.

Skip to content