Logotip web stranice kalnik.hr
Strateški razvojni program Općine Kalnik za razdoblje 2018.-2027.

Strateški razvojni program Općine Kalnik za razdoblje 2018.-2027.

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 4/18), Općinsko vijeće Općine Kalnik na 16. sjednici održanoj 29. rujna 2019. donijelo je Odluku o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Kalnik za razdoblje od 2018. do 2027. godine (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije, broj 16/19).

Strateški razvojni program Općine Kalnik za razdoblje od 2018. do 2027. godine

Skip to content